• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Podstawa programowa w AU

   Podstawa programowa (PP)


   Program Au jest ściśle związany z nową podstawą programową. W szczególności ułatwia szkołom realizację zadań związanych z wprowadzeniem technik doświadczalnych w nauczaniu biologii, chemii i fizyki oraz nowoczesnej edukacji matematycznej.


   Poniżej zaprezentowano fragmenty podstawy programowej oraz komentarzy MEN, które wyznaczyły zakres programu Akademii uczniowskiej1
   Przedmiot biologia: Niezależnie od tematyki doświadczenia lub obserwacji, istotą jego realizacji powinno być omówienie z uczniami podstaw metodyki badań naukowych, począwszy od sformułowania problemu badawczego, przez postawienie hipotezy badawczej, planowanie doświadczenia lub obserwacji, skończywszy na zapisaniu wyników, sformułowaniu wniosków i końcowej weryfikacji hipotezy badawczej. Dopiero w ten sposób wymagania ogólne dotyczące znajomości metodyki badań biologicznych będą w pełni zrealizowane.


   PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA
   III etap edukacyjny


   Przedmiot chemia: Szczególną uwagę należy zwrócić na:   1. zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym,

   2. prawidłowe posługiwanie się podstawowym szkłem i sprzętem laboratoryjnym,

   3. sporządzanie dokumentacji z doświadczeń chemicznych (w zeszytach lub na Kartach Pracy),

   4. opisywanie obserwacji i formułowanie wniosków – od początku należy położyć nacisk na rozróżnianie obserwacji od wniosku (np. nagminnie stosuje się do zapisu obserwacji wyrażenia: zachodzi reakcja, reaguje - co jest błędem),

   5. biegłe odczytywanie, w układzie okresowym, informacji o pierwiastkach;

   6. wyjaśnienie procesu nauczania poprzez modelowanie, stosowanie programów multimedialnych, filmów itp.

   7. zachęcanie uczniów do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, szczególnie poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy, organizację pracy w grupach.

   PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA
   III etap edukacyjny


   Przedmiot fizyka: „Fizyka jest nauką doświadczalną. Uczenie fizyki „na sucho”, bez przeprowadzania doświadczeń jest ułomne. Tylko przeprowadzone doświadczenia, najlepiej samodzielnie wykonane przez uczniów, prowadzą do właściwego i głębokiego rozumienia procesów i praw fizycznych. Nie mogą one być zastąpione przez uczenie matematycznego opisu praw fizycznych. Dlatego pokazy oraz samodzielne wykonywanie doświadczeń są absolutnie koniecznym elementem wykształcenia przyrodniczego.”


   PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU Fizyka


   III etap edukacyjny


   Przedmiot matematyka: Zadaniem szkoły jest podwyższenie poziomu umiejętności matematycznych uczniów. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:


   1) czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale tak że w arytmetyce można znaleźć obszary, gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;


   PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU Matematyka


   III etap edukacyjny


   Wymagania ogólne


   Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą:


   1) czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów …


   2) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;


   3) myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;


   5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi;


   6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;


   7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;


   8) umiejętność pracy zespołowej.


    


   1Podstawa programowa z komentarzami Tom 5. „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka”, Tom 6. „Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka”