• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Prezentować czy nauczać wzajemnie?

   Celem realizowanych w kursie Au3 projektów uczniowskich jest rozwiązywanie problemów, które pozwalają uczniom przybliżyć i wyjaśnić pojęcia kluczowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Związane z tym działania zespołów projektowych obejmują między innymi planowanie i stosowanie procedur badawczych zgodnie z zasadami poznania naukowego.

    

   Przygotowane przez uczniów doświadczenia mają nie tylko pomóc w rozwiązywaniu problemów badawczych, ale powinny stanowić istotny element wzajemnego nauczania, realizowanego z udziałem uczestników prezentacji projektu. W tym celu, do przygotowanych w podczas zajęć SKN doświadczeń (eksperymenty, obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, gry), każdy zespół opracowuje karty pracy, które wypełniają uczniowie realizujący doświadczenia podczas wzajemnego nauczania.

   W przypadku, gdy z uwagi na specyfikę prowadzonych badań i działań związanych z rozwiązaniem problemów badawczych, któryś z zespołów projektowych nie przygotował propozycji doświadczeń możliwych do realizacji podczas prezentacji projektu należy zaplanować przeprowadzenie wzajemnego nauczania w innej formie. Nie można wówczas ograniczyć się tylko do przedstawienia przebiegu prac nad projektem, omówienia uzyskanych wyników, sformułowanych wniosków i rozwiązania problemu badawczego. Stąd pytanie: Jak radzić sobie w tej sytuacji? Jak włączyć uczestników prezentacji w proces aktywnego nauczania-uczenia się, aby nie byli oni tylko biernymi obserwatorami i odbiorcami przekazywanych informacji? Poniżej kilka propozycji przedstawionych przez ekspertów przedmiotowych Au.

   Danuta Sterna:

   Uczestniczący w prezentacji uczniowie mogą:

   • zaplanować własną wersję podobnego doświadczenia ( etapy doświadczenia, potrzebne materiały, przyrządy, pomoce),
   • wypowiedzieć się na temat przewidywanych trudności w realizacji doświadczenia,
   • opracować dokładny plan działań w doświadczeniu lub schemat (komiks) ilustrujący kolejne etapy doświadczenia.

    

   Agnieszka Chołuj:

   Uczestnicy prezentacji

   • identyfikują zmienne, hipotezę i pytanie badawcze na podstawie informacji prezentowanych przez zespoły projektowe,
   • przedstawiają inne propozycje badań wybranego problemu,
   • podejmują próbę formułowania własnych hipotez i planowania sposobów ich weryfikacji.
     

   Michał Szczepanik:

   Etapy wzajemnego nauczania:

   • wyjaśnienie pojęcia kluczowego,
   • uczestnicy zajęć SKN prezentują przebieg prac nad projektem i kierują do uczestników prezentacji pytania związane z omawianymi zagadnieniami,
   • uczniowie uczestniczący w zajęciach:

   - określają czy formułowane pytanie jest hipotezą czy też problemem badawczym ( wtedy stawiają hipotezy)
   - dyskutują na temat zmiennych w doświadczeniu prezentowanym przez zespół projektowy
   - definiują zmienne, jakie pojawiały się przy omawianiu doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów podczas prac projektowych
   - przedstawiają propozycje modyfikacji projektu.
    

   Włodzimierz Gapski:

   Realizujący projekt uczniowie mogą zastanowić się nad:

   • opracowaniem listy pytań i problemów do dyskusji prowadzonej z udziałem uczestników spotkania podczas trwania prezentacji,
   • podjęciem próby, aby po przedstawieniu przebiegu prac projektowych i wyników prowadzonych badań (doświadczeń) uczestnicy prezentacji sformułowali rozwiązanie problemów badawczych (praca w grupach), a następnie porównali wyniki prac poszczególnych zespołów z wnioskami opracowanymi przez zespoły projektowe.

   W przypadku pojawiających się rozbieżności mamy gotowy temat do dyskusji

   • przeprowadzeniem przez uczestników prezentacji pomiarów, obliczeń, fragmentów (wybranych etapów) doświadczenia pozwalających na weryfikację sformułowanych wcześniej hipotez lub porównanie uzyskanych wyników z efektami pracy zespołów projektowych,
   • zorganizowaniem krótkiego konkursu wiedzy, gry lub sprawdzianu wiadomości na temat zagadnień związanych z omawianym pojęciem kluczowym.
     

   Niezależnie od zaplanowanego przez uczniów sposobu wzajemnego nauczania warto zasugerować im podjęcie próby przygotowania prostego doświadczenia związanego z prezentowanym pojęciem kluczowym, które przebiega zgodnie z zasadami i metodami badań naukowych, z wykorzystaniem obowiązującej w Au dokumentacji uczniowskiej.

   Nie mniej istotny problem stanowi sposób prezentacji projektu szerszemu gronu odbiorców i stworzenie możliwości realizacji podobnego pomysłu przez potencjalnych naśladowców.

   Oto propozycje możliwych sposobów upowszechniania osiągnięć uczniów:

   • zamieszczenie informacji na blogu uczniowskim lub szkolnej stronie internetowej,
   • publikacja artykułów w gazetce szkolnej i lokalnej prasie,
   • przygotowanie gazetek tematycznych i wystaw materiałów stanowiących efekt prac uczniowskich,
   • prezentacja projektu podczas imprez ogólnoszkolnych (Gala projektów uczniowskich),
   • pomoc w przeprowadzeniu podobnego projektu przez inny zespół uczniowski.

    

   Pamiętajmy, ze niezależnie od skali osiągnięć należy wspólnie z uczniami świętować sukces, bo nie ma złych projektów, a na tych mniej udanych możemy się wiele nauczyć, i to zarówno nasi uczniowie, jak i my sami - nauczyciele.

    

   Opracował: Włodzimierz Gapski