• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Atmosfera w klasie, która sprzyja uczeniu się

   Atmosferę w klasie tworzą ludzie: nauczyciele i uczniowie. Wpływ na nią ma także otoczenie edukacyjne: klasa szkolna i jej wyposażenie (w tym pomoce dydaktyczne), organizacja przestrzeni, zarządzanie czasem. Nauczyciel pracując z uczniami od pierwszego spotkania z nimi zaczyna budowad w klasie atmosferę, która towarzyszy uczeniu się. Jeśli z klasą pracuje kilku nauczycieli, wszyscy wnoszą wkład w tworzenie atmosfery. Nauczyciele, w specyficzny dla siebie sposób, wprowadzają elementy składające się na rozbudzanie w klasie ciekawości poznawczej, poczucia, że nauka jest wartością, potrzeby uczenia się i rozwijania umiejętności przydatnych w dalszej nauce oraz w życiu, jednym słowem – wpływają na tworzenie i istnienie „ducha klasy”.

    

   Od nich w znacznej mierze zależy, jak uczniowie będą podchodzili do uczenia się, na ile będą aktywni w tym procesie oraz w jakim stopniu wezmą odpowiedzialnośd za naukę. W poprzednim module wypracowane zostały w szkole reguły korzystania z TIK – kodeks TIK. Teraz zajmiemy się zasadami planowania dobrej lekcji, angażującej uczniów w odkrywanie i poznawanie otaczającego ich świata. Dobra lekcja to taka, w czasie której każdy uczeo się uczy. Zanim wprowadzimy do lekcji technologię informacyjną, warto uświadomid sobie, że nie ma dobrego nauczania bez pokazywania uczniom sensu uczenia się i użyteczności wiedzy, którą zdobywają na konkretnej lekcji, bez monitorowania postępów uczniów oraz podsumowania tego, czego się nauczyli. Chodzi o to, by uczniowie znali cele lekcji, by wiedzieli, po czym rozpoznad, że je osiągają i po co mają zastosowad technologię informacyjną, w czym ona poprawi proces uczenia się uczniów?

    

   Dla nauczyciela istotne będzie, jak TIK może ułatwid i przyspieszyd uczenie się uczniów, do czego może się przydad i czy technologia będzie bardziej skuteczna dydaktycznie niż inne narzędzia wykorzystywane do tej pory. Trzeba przyglądad się wnikliwie, czy nie jest stosowana tylko dla niej samej, a inne, tradycyjne metody nie byłyby skuteczniejsze.

    

   Dobre, a więc skuteczne nauczanie, polega na realizowaniu celów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw, które określone zostały w podstawie programowej. Przypomnijmy je:

   „Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

   1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

   2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadao i rozwiązywania problemów;

   3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.”

    

   W podstawie programowej czytamy również, że wśród najważniejszych umiejętności uczniów, które mają byd kształcone na I i II etapie nauki w szkole, znajduje się „umiejętnośd uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowao i przygotowania do dalszej edukacji”. Technologia informacyjna i komunikacyjna może byd istotnym sprzymierzeocem ucznia i nauczyciela w tym zakresie.