• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Dobre praktyki

   Jednym z zadań koordynatora, jest wsparcie nauczycieli w wypracowaniu dobrych praktyk edukacyjnych i ich upowszechnianiu. Nie oznacza to, że bierze on całkowitą odpowiedzialność za ich tworzenie. Będzie raczej przekazywać nauczycielom wiedzę wyniesioną z kursu na temat dobrych praktyk i zbierać owoce ich pracy, które spełniają kryteria dobrej praktyki.

   Zadanie to dotyczy:

   • przekazywania do CEO dobrych praktyk z zakresu efektywnej realizacji podstawy programowej w nauczaniu przedmiotowym (sposoby wykorzystywania TIK),
   • przekazywania do CEO dobrych praktyk z zakresu organizacji i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole,
   • dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami (przykładami dobrej praktyki).

   Będziemy udzielać mu pomocy w tym zakresie i umożliwimy nabywanie nowych umiejętności oraz wiedzy od kolegów nauczycieli i zewnętrznych ekspertów.

    

   Kryteria dobrej praktyki i opisu dobrej praktyki

   Trudno dziś sobie wyobrazić współczesną szkołę bez komputerów i internetu. Jak jednak wiadomo, nauczanie z TIK nie jest zadaniem łatwym. Wprowadzenie najnowszych technologii na lekcję nie wystarczy, aby uzyskać pożądany efekt. Konieczne jest ich „koncepcyjne «umieszczenie» w każdej sferze procesu uczenia się i nauczania oraz ich wzajemne zintegrowanie” (Maciej Sysło, 2000). Nie chodzi tu tylko o wspomaganie procesu uczenia się i nauczania, ale o takie korzystanie z technologii, aby stały się elementem kształcenia i wzbogaciły umiejętności i kompetencje ucznia.

   Nowoczesne podejście do TIK wymaga wprowadzenia zmian organizacyjnych w szkole, integracji programów nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym komputerów, i metod posługiwania się nimi w nauczaniu, odpowiedniego przygotowania nauczycieli, a dodatkowo starannie dobranych i opracowanych materiałów. Jednocześnie bez współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami (cennymi rozwiązaniami zastosowanymi na lekcjach) i wzajemnym inspirowaniu się co do sposobów wykorzystywania TIK, ciężko będzie wprowadzić nawet najlepsze rozwiązania.

   Zamieszczone na naszej stronie internetowej przykłady dobrych praktyk, stanowią różnorodny materiał dydaktyczny, który powinien stanowić podstawę do opracowania scenariusza zajęć z TIK. Nauczyciel dzięki nim może łatwiej zrealizować treści lekcji, ponieważ pozwalają na wzbogacenie procesu dydaktycznego oraz urozmaicenie przekazu. Pomysły można wprowadzać zarówno na lekcji, jak również w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, a przykładowe zadania TIK można potraktować jako propozycje prac uczniowskich.

   Opublikowana na stronie formatka pozwoli opisać krótko własny pomysł, zwłaszcza że przy jej opracowaniu korzystaliśmy z doświadczeń programu Szkoła Ucząca się, Ocenianie Kształtujące i Szkoła z klasą 2.0.

    

   Dobra praktyka powinna odnosić się do lekcji przedmiotowej lub jej części, zadania uczniowskiego oraz projektu edukacyjnego (ew. jednego etapu). Może również dotyczyć monitorowania lub ewaluacji procesu nauczania, organizacji procesu nauczania i uczenia się, zarządzania klasą lub pracą uczniów, organizacji i przebiegu zespołowej pracy nauczycieli i innych, związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w szkole.

   Dobra praktyka TIK spełnia następujące kryteria ogólne:

   • wspomaga lub wzbogaca tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu,
   • umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia,
   • wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację,
   • stwarza szansę do przekształcenia uczniów/ nauczycieli w społeczność ucząca się – zdolną do przyswajania nowej wiedzy,
   • stanowi wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwia jego pracę,
   • inspiruje do szukania nowy rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania,
   • jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli.

   Kryteria opisu dobrej praktyki

   • pokazuje celowy sposób zastosowania TIK,
   • przedstawia zwięźle pomysł w taki sposób, by inni nauczyciele mogli go wykorzystać w swojej pracy,
   • odpowiada na pytanie, czego się uczniowie nauczyli, jakie umiejętności zdobyli, ćwiczyli lub doskonalili,
   • podaje, co się sprawdziło w tej praktyce, czy uczniowie odnieśli sukces,
   • zawiera informacje o mocnych stronach i wskazówki dla naśladowców oraz planowanych zmianach,
   • załączone są materiały, które powstały w trakcie realizowania dobrej praktyki, np. prace uczniów, zdjęcia, filmy, audycje, dokumentacja nauczyciela,
   • są podane źródła materiałów wykorzystanych przez uczniów lub nauczycieli,
   • wymienia narzędzia TIK, programy, aplikacje, strony WWW, jakie zostały wykorzystane.