• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Określenie i przedstawienie uczniom celów uczenia się

   Jeśli uczniowie znają tylko temat lekcji, to często nie domyślają się, co mają poznać, zrozumieć i co nowego będą potrafili, nie dostrzegają sensu uczenia się i tym samym mają mniejszą ochotę do wysiłku, jaki włożą w naukę oraz na osobistą aktywność. Dlatego nauczyciel zastanawia się nad celami przed lekcją i przekazuje je uczniom tak, aby każdy z nich mógł je zrozumieć. W trakcie lekcji uczniowie są w stanie osiągnąć jeden, najwyżej dwa cele uczenia się. Na więcej najczęściej nie wystarcza czasu.

    

   Niejednokrotnie cele mylone są przez nas, nauczycieli, z aktywnościami uczniów, działaniami, zadaniami do wykonania. Aby trafnie sformułować cele uczenia się, warto trzymać się zasady: określam to, co chciałabym/ chciałbym, aby moi uczniowie wiedzieli i potrafili po lekcji.

    

   Aby cele stały się dla uczniów osobistymi celami uczenia się, warto podać je w formach:

   • W czasie dzisiejszej lekcji zrozumiecie…
   • Będziecie potrafili…

    

   Należy zadbad o to, aby cele uczenia się były całkowicie jasne dla uczniów i posługiwać się możliwie prostym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Jeśli chcemy, aby wszyscy uczniowie w klasie osiągali te cele, muszą najpierw wiedzied, o co w nich chodzi.

   Często my, nauczyciele, nie przywiązujemy uwagi do uświadamiania uczniom celów uczenia się. Jesteśmy skupieni na przerobieniu jak największej partii materiału i przekazywaniu maksymalnie dużej porcji informacji, czasem takich, które znacząco wybiegają poza ramy określone podstawą programową. Zazwyczaj spieszymy się z realizacją programu nauczania, gdyż uważamy, że uczniowie wciąż za mało wiedzą, aby osiągnąd wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym. Taka praktyka nie przynosi zamierzonych efektów i grozi tym, że uczniowie nie nadążą za naszymi wymaganiami.

   Aby uczniowie mogli ocenić, czy osiągnęli cele, trzeba najpierw ustalić, po czym będzie można to poznać – określić kryteria sukcesu, szukać dowodów świadczących, że uczniowie w czasie lekcji zrozumieli to, co mieli zrozumieć oraz mają umiejętności, które mieli wypracować. Dowodów na to, że uczenie się ma miejsce oraz że przybywa wiedzy i umiejętności, dostarczają sami uczniowie. Nauczyciel powinien przewidzieć te dowody i podać do wiadomości uczniom, aby potrafili je rozpoznać. Dowodami tymi będą możliwe do zaobserwowania fakty, czynności ucznia. Jeśli uczeń je wykonuje, potwierdza osiągnięcie celu, jeśli nie umie ich wykonać, to znaczy, że celu nie osiągnął. W tabeli poniżej zostały podane przykłady celów wyrażonych w języku zrozumiałym dla uczniów oraz kryteriów sukcesu do tych celów.

    

   Przedmiot/ rodzaj zajęć Cele uczenia się Kryteria sukcesu dla ucznia
   Język polski Zrozumiecie, czym różni się poezja od prozy.

   Będziecie potrafili rozpoznad poezję i prozę.
   Ja – uczeń: wymieniam co najmniej 3 cechy odróżniające poezję od prozy i popieram je przykładami.
   Język obcy Poznacie sposoby, jak pytać kogoś o to, co posiada i jak odpowiadać na takie pytanie. Ja – uczeń: w rozmowie z koleżanką/ kolegą zadaję pytanie używając czasownika „have got” (haben /savoir), aby dowiedzieć się, co ona/ on posiada i opowiadam o tym, co mam lub czego nie posiadam, używając tego czasownika.
   Historia Poznacie i zrozumiecie pojęcie – osi czasu Ja – uczeń: zaznaczam na osi czasu wydarzenia poznane na lekcji historii i podaję, w którym wieku miały miejsce.
   Przyroda Zrozumiecie znaczenie przystosowania ssaków do życia w różnym środowisku.

   Będziecie potrafili wyjaśnić związek budowy ssaków z warunkami ich życia.
   Ja – uczeń: na 5 przykładach wyjaśniam, przystosowanie ssaków do życia na lądzie i w wodzie.
   Matematyka Będziecie potrafili dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach. Ja – uczeń: doprowadzam do wspólnego mianownika ułamki o różnych mianownikach i bezbłędnie obliczam wynik ich dodawania albo odejmowania.
   Zajęcia komputerowe Dowiecie się, na czym polega formatowanie tekstu w Wordzie. Będziecie potrafili dostosować wygląd tekstu i strony do oczekiwań własnych lub innej osoby. Ja – uczeń: piszę tekst w programie Word, formatuję go zgodnie z 5 wskazówkami podanymi przez nauczyciela.
   Wychowanie fizyczne Poznacie zasady sztafety. Będziecie potrafili przeprowadzić bieg sztafetowy. Ja – uczeń: wyjaśniam, na czym polega bieg sztafetowy, podaję i odbieram pałeczkę w biegu sztafetowym.
   Muzyka Zrozumiecie, czym różni się rytm od melodii. Będziecie potrafili zapisać rytm i wykonać go. Ja – uczeń: zapisuję na pięciolinii metrum piosenki i wykonuję zapisany rytm różnymi sposobami, np. klaskaniem, pstrykaniem, stukaniem lub za pomocą instrumentów perkusyjnych.
   Plastyka Zrozumiecie zasady mieszania barw. Będziecie potrafili zmieszać farby tak, aby otrzymać kolory, których potrzebujecie do malowania. Ja – uczeń: wyjaśniam, jak mieszać barwy: żółtą, czerwona i niebieską, aby otrzymać inne barwy. Maluję farbami i wykorzystuję przy tym kolory farb, które otrzymałam/ otrzymałem przez mieszanie barw: czerwonej, żółtej, niebieskiej.
   Zajęcia świetlicowe Zrozumiecie, na czym polega dobra dyskusja. Będziecie potrafili przedstawiać w dyskusji swoje stanowisko i uzasadniać je. Ja – uczeń: zabieram głos w dyskusji w wyznaczonej kolejności, posługuję się argumentami, odnoszę się z szacunkiem do osób uczestniczących w dyskusji.