• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Spotkanie warsztatowe nt. dobrych praktyk

   Jak przeprowadzić pierwsze spotkanie na temat dobrych praktyk? – materiał dla prowadzącego spotkanie z nauczycielami

    

   To kolejne spotkanie w programie, organizowane i prowadzone przez Ciebie. Tym razem, oprócz tradycyjnej rozmowy o waszych dotychczasowych sukcesach i trudnościach w programie, będzie ono poświęcone przede wszystkim dobrym praktykom. Z uwagi na cele do realizacji warto, aby również w tym spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani nauczyciele oraz dyrektor szkoły.

   Proponujemy Ci przykładowy scenariusz spotkania poświęconego dobrym praktykom. Możesz wykorzystać go w całości lub w części, zmodyfikować lub zastosować inny, własny pomysł. Realizując swój autorski scenariusz uwzględnij wypracowanie produktów, które mają powstać w czasie spotkania. Chętnie dowiemy się także, które z zaproponowanych ćwiczeń sprawdziły się, jakie pomysły służące realizacji celów tego spotkania zostały zastosowane. Zachęcamy do podzielenia się tym doświadczeniem z innymi koordynatorami na forum.

    

   Spotkanie warsztatowe poświęcone dobrym praktykom:

    

   Korzystając z zaproponowanego scenariusza warto wcześniej przygotować:

   • plakat/ slajd z listą produktów, które mają powstać po spotkaniu,
   • plakat zawierający zasady współpracy zespołu sformułowane na spotkaniu otwierającym,
   • uporządkowane refleksje przesłane przez nauczycieli przed spotkaniem, a dotyczące  korzyści, jakie wynieśli uczniowie z zastosowania TIK w przeprowadzonych lekcjach. W jakim stopniu oraz w jakim momencie lekcji zastosowanie TIK było lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych? (koordynator przekaże ją do CEO); przydatne będzie wydrukowanie ich w kilku egzemplarzach/lub udostępnianie na komputerach,
   • klika laptopów do pracy w grupach,
   • salę z dostępem do internetu, jeśli decydujemy się na pracę w „chmurze”.

    

   Cele spotkania:

   • uświadomimy sobie, co jest dobrą praktyką.
   • nauczymy się weryfikować dobre praktyki zgodnie z kryteriami.
   • uświadomimy sobie rolę koordynatora i nauczycieli w naszym projekcie.
   • wymienimy doświadczenia dotyczące realizacji przez nas zadań w projekcie.

    

   Produkty, jakie powinny powstać w czasie spotkania to:

   1. wspólne refleksje nauczycieli dotyczące korzyści, jakie wynieśli uczniowie z zastosowania TIK na przeprowadzonych lekcjach (koordynator przekaże ją do CEO).
   2. jeden – trzy opisy dobrych praktyk TIK stosowanych w naszej szkole (zgodnych z kryteriami dobrej praktyki), które chcemy upowszechnić za pośrednictwem CEO (koordynator dołączy je do swojego sprawozdania po III module).
   3. zestawienie naszych dotychczasowych szkolnych sukcesów i trudności w projekcie, które koordynator wyśle do CEO.

    

   Czas trwania warsztatu: 90 – 120 min


   Zwróć uwagę, że Twoje działania podczas spotkania (ramowe punkty) są zapisane w scenariuszu czarną, pogrubioną czcionką. Pozostały tekst dotyczy: uwag organizacyjnych, korzyści z zastosowania proponowanych aktywności oraz wskazówek na przyszłość. Scenariusz możesz pobrać również w formacie PDF.

    

   Temat/Cel Działania koordynatora i aktywności grupy

   Powitanie i przedstawienie celów spotkania.

   czas spotkania: 5 min.

   Twoje działania:

   1. Przywitaj się z grupą.

   2. Przedstaw cele spotkania.

   3. Podziękuj wszystkim za przesłanie wypracowanych materiałów przed spotkaniem.

   4. Podkreśl, że przesłane przez nauczycieli refleksje i opisy dobrych praktyk pomogły Ci się przygotować do spotkania, dzięki czemu zadania, jakie macie zrealizować, będziecie mogli wykonać szybko i sprawnie.

   5. Przedstaw zadania (produkty), które są do wypracowania po spotkaniu.

   Uwagi organizacyjne: 

   Dobrze przed spotkaniem zapisać na plakacie/tablicy lub prezentacji produkty, które mają powstać po spotkaniu i po omówieniu umieścić je w widocznym miejscu. Warto nad każdym z nich dopisać przewidywany czas pracy. Pozwoli to wam trzymać w trakcie spotkania odpowiednie tempo pracy, dyscyplinować się przy ewentualnym odbieganiu od tematu oraz motywować się wzajemnie, pokazując na jakim etapie jesteście, co udało wam się już RAZEM wypracować.

   Będzie dobrze, jeśli w widocznym miejscu wywiesicie ustalone przez was podczas spotkania otwierającego zasady współpracy zespołu. Będą pomocne podczas tego spotkania, będąc koordynatorem możesz się do nich odwołać praktycznie przy każdym ćwiczeniu, np. dziękując za dzielenie się doświadczeniami, mówiąc o roli sprawnej komunikacji online, budując odpowiedzialność za realizacją zadań oraz nakłaniając do wspierania się w ich wykonaniu przez cały zespół.

   Wypracowanie WSPÓLNYCH refleksji po analizie przeprowadzonych lekcji z TIK.

   Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji przez nas zadań w III module.

    

   Czas spotkania: 15 min.

   Twoje działania:

   1. Wyświetl slajd oraz odczytaj pogrupowane wcześniej refleksje.

   Uwaga organizacyjna:

   Jeśli jest ich dużo i nie mieszczą się na jednym slajdzie warto je wydrukować w kilku egzemplarzach, żeby nauczyciele mogli widzieć całość. Ekologicznym, a zarazem TIK-owym rozwiązaniem jest też w takiej sytuacji praca na laptopach przez grupy nauczycieli.

    

   2. Poproś nauczycieli, aby przez chwilę porozmawiali w małych grupach (3-4 osobowych) na temat wyświetlonego materiału. Pytania pomocnicze do rozmowy w grupach:

   • Z którymi refleksjami się zgadzacie, a z którymi nie?

   • Co w tych refleksjach was zaskakuje?

   3. Rozdaj nauczycielom po dwie małe karteczki i poproś, aby grupy na każdej z nich osobno zapisały:                                                                          

   • maksymalnie 3 refleksje, które uważają za kluczowe,

   • refleksje, z którymi się nie zgadzają.

   Uwaga organizacyjna:

   w tego typu aktywności dobrym rozwiązaniem są samoprzylepne karteczki w dwóch różnych kolorach, ale mogą być też zwykłe pocięte kartki z makulatury oznaczone znakami „+” gdzie zapisujemy refleksje kluczowe i „-„ gdzie zapisane zostaną refleksje, które grupy uznają za zbędne.

   4. Zbierz i pogrupuj karteczki. Odczytaj refleksje na głos – zwłaszcza kluczowe.

   5. Zapytaj nauczycieli, czy chcieliby jeszcze coś do tych refleksji dodać.

   6. Ewentualnie, poproś osoby, które nie przysłały swoich indywidualnych refleksji przed spotkaniem, aby zrobiły to w ciągu dwóch najbliższych dni.

   Co zyskujesz dzięki temu ćwiczeniu?

   • Szybkie uwspólnienie refleksji, które będą gotowe do zamieszczenia w Twoim sprawozdaniu z modułu.
   • Uświadomienie nauczycielom, że odpowiedzialność za wypracowanie przesyłanych przez Ciebie refleksji po każdym module jest WSPÓLNA DLA CAŁEGO ZESPOŁU, a Twoja rola sprowadza się w tym wypadku jedynie do koordynowania i organizowania tego procesu.
   • Uświadomienie nauczycielom, jak ważna jest ich wcześniejsza indywidualna refleksja nad materiałami z programu i własną praktyką oraz przesyłanie przez nich tych refleksji na czas.  Dzięki temu możesz przed spotkaniem wstępnie przejrzeć materiał, zliczyć podobne spostrzeżenia oraz je pogrupować. To bardzo usprawnia pracę na spotkaniu (pozwala na szybie wykonanie zadania).
   • Prawdopodobieństwo, że w kolejnych modułach wszyscy/większość osób wywiążą się z tego zadania.
    

   Wybór szkolnych opisów dobrych praktyk, które upowszechnimy po III module.

   Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji przez nas zadań w III module.

    


   Czas spotkania: 15 min.

   Twoje działania:

   1. Przypomnij cel wypracowywania w szkole dobrych praktyk.

   2. Omów/przypomnij kryteria, jakie powinien spełniać pomysł uznany za dobrą praktykę oraz elementy formularza opisu dobrych praktyk (dla przypomnienia – kryteria te znajdziesz w materiałach z I modułu kursu).

   3. Powieś na ścianie wydrukowane opisy dobrych praktyk przysłane i przyniesione na spotkanie przez nauczycieli (tzw. „Galeria dobrych praktyk”).

   4. Poproś, aby przez kilka minut (czas jest elastyczny, w zależności od liczby nadesłanych pomysłów) nauczyciele zapoznali się z przedstawionymi pomysłami i zastanowili się, które z nich spełniają najwięcej kryteriów dobrej praktyki. Dla usprawnienia pracy podczas spotkania warto rozesłać wszystkim pomysły wcześniej mailem lub udostępnić online.

   5. Poproś nauczycieli, aby każdy z nich wybrał dwa pomysły, które uzna za warte upowszechnienia po III module jako dobre praktyki i zaznaczyli swój wybór przy odpowiednim pomyśle w galerii. Jednocześnie poinformuj, że teraz decydujecie o tym, co upowszechnicie po III module, co nie oznacza, że pozostałe pomysły są mało wartościowe, czy złe – być może wrócicie do nich w takiej formie jak zostały przedstawione lub je zmodyfikujecie oraz upowszechnicie w kolejnych modułach.

   Uwaga organizacyjna:

   Proces wyboru dobrych praktyk można usprawnić w przyszłości (lub nawet już teraz w III module) poprzez wcześniejsze wywieszenie opisów w szkolnej „Galerii dobrych praktyk”. Najlepiej zorganizować ją w pokoju nauczycielskim na dzień – dwa przed planowanym spotkaniem. Wtedy warto, oprócz opisów dobrych praktyk przysłanych przez nauczycieli, wywiesić także dla przypomnienia materiał z kryteriami, jakie powinna spełniać dobra praktyka. Nauczyciele będą mieli punkt odniesienia. Dzięki temu zyskujemy czas na spotkaniu, gdzie ograniczamy się już tylko do wyboru pomysłów. 

    

   Co zyskujesz dzięki temu ćwiczeniu?

   • Budujesz zespół wymieniający się doświadczeniami i pomysłami na ciekawe i celowe zastosowanie TIK w procesie nauczania.
   • Nie przyjmujesz na siebie odpowiedzialności za weryfikowanie tego, który z nadesłanych pomysłów jest dobrą praktyką, a który nie.

    

    

   Dopracowanie opisów wybranych pomysłów szkolne opisy dobrych praktyk, które upowszechnimy po III module.

   Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji przez nas zadań w III module.

    

    

    
   Czas spotkania: 20 - 30 min.

   Twoje działania:

   1. Wybierz 1 – 3 pomysły, które dostały najwięcej głosów i udostępnij je wszystkim nauczycielom (pendrive, poczta mailowa, dokumenty Google)

   2. Podziel nauczycieli na grupy, każdej z nich przydziel jeden z wybranych pomysłów i poproś, żeby każda grupa naniosła swoje modyfikacje do opisu dobrej praktyki. Zwróć uwagę, że opis powinien być zgodny z kryteriami i formularzem dobrej praktyki.

   Uwaga organizacyjna:

   Grupy pracujące nad opisem jednego pomysłu nie powinny liczyć więcej niż 4- 5 osób (praca w większych grupach nie jest efektywna). Jeśli w spotkaniu bierze udział duża liczba nauczycieli i grupy byłyby duże, wtedy nad jednym pomysłem mogą pracować dwie/trzy grupy. Warto, aby autorzy pomysłów byli do dyspozycji grup w razie pytań czy wątpliwości. Dobrze, aby grupy modyfikujące opis tego samego pomysłu, pracowały w tzw. „chmurze”, np. wykorzystując możliwości jakie stwarza nam  bezpłatne narzędzie Dokumenty Google (opis narzędzia dostępny w materiałach z I modułu).

   3. Poproś, aby jeszcze w trakcie spotkania zmodyfikowane (oraz uwspólnione) opisy dobrych praktyk nauczyciele przesłali do Ciebie mailem lub udostępnili je w ustalony sposób online. 

   Co zyskujesz dzięki temu ćwiczeniu?

   • Nauczyciele uświadamiają sobie, że wartością jest WSPÓLNE opracowywanie i POWSZECHNE stosowanie dobrych praktyk w szkole.
   • Wszyscy nauczyciele w szkole są bardzo dobrze zapoznani z konkretnym pomysłem, wiedzą jak go zastosować, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana praktyka będzie powszechnie zastosowana w pracy z waszymi uczniami.
   • Dostajesz gotowy do wysłania, zgodny z kryteriami materiał opisujący dobre praktyki, który jest efektem pracy i odpowiedzialności dużej grupy nauczycieli.
   • Nauczyciele widzą, że im lepiej zostały przemyślane i przygotowane opisy dobrych praktyk, tym mniej czasu na spotkaniu należało przeznaczyć na ich modyfikację.

    

   Wskazówki na przyszłość: 

   • Warto zaproponować nauczycielom, żeby w przyszłości (w kolejnych modułach) opracowywali opisy przykładów dobrych praktyk w dwójkach, trójkach lub udzielali sobie informacji zwrotnej na temat opisu przed wysłaniem go do koordynatora.
   • Innym sposobem, usprawniającym pracę nad dobrymi praktykami w przyszłości, może być na kilka dni przed planowanym spotkaniem z koordynatorem utworzenie w wybranym miejscu z opisów przesłanych przez nauczycieli „gadającej ściany” (w pokoju nauczycielskim lub pracowni informatycznej lub udostępnienie materiałów do pracy w „chmurze” w dokumentach Gogle, lub innym umożliwiającym tego typu pracę miejscu w sieci). Wtedy nie tylko proces zapoznawania się, ale także proces wyboru i modyfikacji opisów pomysłów może odbywać się przed spotkaniem. W III module wszystkie te etapy celowo proponujemy przejść wspólnie, żeby nauczyciele nabrali pewności w weryfikowaniu i sposobie opisu pomysłów, żeby wypracować standardy wspólne dla waszej szkoły, żeby uświadomić wszystkim znaczenie współodpowiedzialności. W kolejnych modułach zachęcamy do wypróbowania powyższych wskazówek. Podczas spotkania następowałoby już tylko podsumowanie pracy nauczycieli.
    

   Zebranie sukcesów i trudności z naszej dotychczasowej pracy w programie.   Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji przez nas zadań w III module.

    

   Czas spotkania: 10 min.

    

   Twoje działania:

   1. Wywieś dwa plakaty z różnymi niedokończonymi zdaniami:

   • plakat pierwszy:  Moim/naszym  największym sukcesem z dotychczasowej pracy w programie jest …
   • plakat drugi: Moją/naszą  największą trudnością w dotychczasowej pracy w programie jest …

   2. Poproś nauczycieli, aby każdy podszedł do plakatów i dokończył zdania (podkreśl, że nawet mały sukces, jeśli powoduje korzystną zmianę, jest ważny). Uwaga: nie należy wchodzić w dyskusję nad sensownością programu.

   3. Po chwili odczytaj i podsumuj najpierw sukcesy, a następnie trudności.

   Co zyskujesz dzięki temu ćwiczeniu?

   • Nauczyciele uświadamiają sobie swoje sukcesy – są nimi podbudowani, widzą sens swojej pracy w projekcie.
   • Zauważacie trudności, widzicie, które są trudnościami całego zespołu, a które są bardziej indywidualne, na które macie wpływ (np. możecie sobie wzajemnie pomóc), a które wymagają wsparcia z zewnątrz.
   • Dostajesz materiał, który wystarczy uporządkować i załączyć do sprawozdania z modułu.

    

    
   Zakończenie spotkania

   Twoje działania:

   1. Podziękuj za aktywność i wspólną pracę podczas spotkania

   2. Odwołując się do zasad współpracy zespołu podkreśl, co najlepiej udało się wam zrealizować , co jest wspólnym sukcesem w pracy zespołowej w programie.

    

    

   Wersja alternatywna ćwiczeń służących wyborowi i opracowaniu opisów dobrych praktyk, które upowszechnimy po III module, w sytuacji kiedy nauczyciele nie przysłali koordynatorowi wypełnionych formularzy.

   Co zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciele nie wywiążą się z zadań i nie przyślą Ci wypełnionych formularzy przed spotkaniem? Największa trudność będzie polegała na braku opisów dobrych praktyk. Bez tego trudno zastosować propozycje ćwiczeń ze scenariusza, służące weryfikacji i modyfikacji pomysłów, które chcecie upowszechnić. Ćwiczenia służące realizacji pozostałych celów łatwo można zmodyfikować, więc im nie będziemy poświęcać uwagi w tym materiale.

   Temat/Cel Działania koordynatora i aktywności grupy
    

   Wypracowanie i wybór szkolnych opisów dobrych praktyk, które upowszechnimy po III module.

   Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji przez nas zadań w III module.

   Twoje działania:

   1. Przypomnij cel wypracowywania w szkole dobrych praktyk.

   2. Omów/przypomnij kryteria, jakie powinien spełniać pomysł uznany za dobrą praktykę oraz elementy formularza opisu dobrych praktyk.

   3. Poproś nauczycieli, aby połączyli się w 4-5 osobowe grupy zgodnie z kluczem podobieństwa przedmiotu, którego uczą. Zaproponuj, aby w grupach nauczyciele podzielili się doświadczeniem z wykorzystywanych elementów TIK podczas zajęć i wymyślili, co jest lub mogłoby być dobrą praktyką wartą upowszechnienia.

   4. Spisz na plakat/slajd pomysły grup.

   5. Poproś, aby nauczyciele na laptopach wypełnili formularze opisu dobrych praktyk zgodnie z kryteriami, jakie powinien spełniać pomysł, aby był dobrą praktyką.

   6. Po zakończonej pracy opisy poproś, aby przedstawiciele grup zaprezentowali swoje opisy. Wykorzystaj do prezentacji rzutnik multimedialny.

   7.  Jeśli wypracujecie więcej niż 3 dobre praktyki, to po prezentacjach poproś nauczycieli, aby podeszli do plakatu z wywieszonymi pomysłami i mając dwa głosy do dyspozycji zaznaczyli, które z nich chcą upowszechnić po III module. Jednocześnie ich poinformuj, że teraz decydujecie o tym, co upowszechnicie po III module, co nie oznacza, że pozostałe pomysły są mało wartościowe, czy złe – być może wrócicie do nich w takiej formie jak zostały przedstawione lub je zmodyfikujcie i upowszechnicie w kolejnych modułach.

   Co zyskujesz dzięki temu ćwiczeniu?

   • Nie przyjmujesz na siebie odpowiedzialności za wypracowanie opisów dobrych praktyk, weryfikowanie tego, który z nadesłanych pomysłów jest dobra praktyką, a który nie.
   • Nauczyciele widzą, że odpowiedzialność za opracowanie dobrych praktyk leży po ich stronie, a Twoja rola polega na zorganizowaniu tego procesu.
   • Nauczyciele uświadamiają sobie, że wartością jest WSPÓLNE opracowywanie i POWSZECHNE stosowanie dobrych praktyk w szkole.
   • Wszyscy nauczyciele w szkole zostali bardzo dobrze zapoznani z konkretnym pomysłem, wiedzą jak go zastosować więc jest duże prawdopodobieństwo, że dana praktyka będzie powszechnie zastosowana w pracy z waszymi uczniami.
   • Dostajesz gotowy do wysłania materiał oraz zgodny z kryteriami i opisujący dobre praktyki, który jest efektem pracy i odpowiedzialności dużej grupy nauczycieli.
   • Budujesz zespół wymieniający się doświadczeniami i pomysłami na ciekawe i celowe zastosowanie TIK w procesie nauczania.