• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Dobre praktyki

   DOBRE PRAKTYKI

   Dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Dlatego jednym z celów naszego programu jest prezentowanie takich dobrych praktyk nauczycieli w zakresie korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK), które mają dużą wartość edukacyjną. Będziemy przede wszystkim wspierać szkoły w zbieraniu i weryfikacji dobrych praktyk, a także umożliwiać wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami oraz nauczycielami, którzy wykorzystują TIK w nauczaniu różnych przedmiotów.

   Zarówno w trakcie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, jak i przy budowaniu sieci współpracy będziemy przywiązywać szczególną uwagę do modelowania nowych praktyk. Będziemy je wspólnie tworzyć i zbierać oraz upowszechniać wiedzę i dobre praktyki:

   • tworzyć – zespoły nauczycieli i ekspertów wypracowujących wzorcowe sposoby organizacji efektywnego uczenia się uczniów i wykorzystywania w nim TIK oraz weryfikujących je poprzez analizę dowodów uczenia się uczniów,
   • zbierać – w tym przede wszystkim wyszukiwać przykłady skutecznego stosowania TIK,
   • upowszechniać – zidentyfikowane lub wypracowane w ramach programu dobre praktyki, wprowadzane będą do pracy większej grupy szkół i nauczycieli w systemie.

    

   KRYTERIA DOBREJ PRAKTYKI I OPISU DOBREJ PRAKTYKI

   Stosowanie nowoczesnych technologii na lekcji niekoniecznie musi prowadzić do poprawy jakości nauczania. Jak potwierdzają badania, „istnienie nowych technologii nie skutkuje żadnymi pożądanymi zmianami, o ile nie są one wsparte stosowną filozofią nauczania” (Jones, Valdez, 1995). Co więcej, może to prowadzić do wzmocnienia i utrwalenia nieadekwatnych metod nauczania oraz nieefektywnych i niecelowych praktyk pedagogicznych (Furgoł, Hojnacki, 2005).

   Żeby tak się nie stało, warto dzielić się cennymi rozwiązaniami, jak również wzajemnie inspirować się co do sposobów wykorzystywania TIK na lekcji. Dzięki upowszechnianiu dobrych praktyk oraz współpracy w sieciach, efekty nauczania będą coraz lepsze.

   Zamieszczone w niniejszym opracowaniu przykłady dobrych praktyk, stanowią różnorodny materiał dydaktyczny, który może stanowić podstawę do opracowania scenariusza zajęć z TIK. Nauczyciel dzięki nim może łatwiej zrealizować treści lekcji, ponieważ pozwalają na wzbogacenie procesu dydaktycznego oraz urozmaicenie przekazu. Pomysły można wprowadzać zarówno na lekcji, jak również w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, a przykładowe zadania TIK można potraktować jako propozycje prac uczniowskich. Proponowana przez nas forma prezentacji materiału (formatka) pozwala krótko i przejrzyście przedstawić własny pomysł. Przy jej opracowaniu korzystaliśmy z doświadczeń programów CEO: „Szkoła Ucząca się”, „Ocenianie Kształtujące” i „Szkoła z klasą 2.0”.

   Dobra praktyka powinna odnosić się do lekcji przedmiotowej lub jej części, zadania uczniowskiego oraz projektu edukacyjnego (ew. jednego etapu). Może również dotyczyć monitorowania lub ewaluacji procesu nauczania, organizacji procesu nauczania i uczenia się, zarządzania klasą lub pracą uczniów, organizacji i przebiegu zespołowej pracy nauczycieli i innych, związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w szkole.

   Dobra praktyka TIK spełnia następujące kryteria ogólne:

   • użycie TIK jest uzasadnione i prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania,
   • wspomaga lub wzbogaca tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu,
   • umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia,
   • wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację,
   • stwarza szansę do przekształcenia uczniów/ nauczycieli w społeczność ucząca się – zdolną do przyswajania nowej wiedzy,
   • stanowi wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwia jego pracę,
   • inspiruje do szukania nowy rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania,
   • jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli.

    

   Kryteria opisu dobrej praktyki

   • pokazuje celowy sposób zastosowania TIK,
   • przedstawia zwięźle pomysł w taki sposób, by inni nauczyciele mogli go wykorzystać w swojej pracy,
   • odpowiada na pytanie, czego się uczniowie nauczyli, jakie umiejętności zdobyli, ćwiczyli lub doskonalili,
   • podaje, co się sprawdziło w tej praktyce, czy uczniowie odnieśli sukces,
   • zawiera informacje o mocnych stronach i wskazówki dla naśladowców oraz o planowanych zmianach,
   • załączone są materiały, które powstały w trakcie realizowania dobrej praktyki, np. prace uczniów, zdjęcia, filmy, audycje, dokumentacja nauczyciela,
   • są podane źródła materiałów wykorzystanych przez uczniów lub nauczycieli,
   • wymienia narzędzia TIK, programy, aplikacje, strony WWW, jakie zostały wykorzystane.

   Dobre praktyki (formatka)