• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

   O projekcie gimnazjalnym


   O projekcie gimnazjalnym:

   Metoda projektów na świecie i w Polsce
   Nowa podstawa programowa
   Kształcenie kompetencji kluczowych
   Autonomia ucznia
   Praca zespołowa w szkole rozwija kapitał społeczny
   Praca wychowawcza szkoły

    

   MEN rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów kończących naukę w roku szkolnym 2011/2012.

    

   Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

    
   Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu (projekt przedmiotowy) lub kilku.
    
   Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odróżnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektów) jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
    
   Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
    
   Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
    
   Uczniowie (członkowie zespołów projektowych):
    
   wybierają temat projektu edukacyjnego,
    
   określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
    
   wykonują zaplanowane działania,
    
   publicznie przedstawiają rezultaty projektu.
    
   Nauczyciele (opiekunowie projektów):
    
   wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
    
   stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
    
   towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
    
   na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.
    
   Szkoła (dyrektor, cała rada pedagogiczna):
    
   zadaniem szkoły jest stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych,
    
   dyrektor - w porozumieniu z radą pedagogiczną i zgodnie z przyjętym przez siebie stylem zarządzania i istniejącą w danej placówce tradycją organizacyjną - decyduje, jak zrealizować obowiązek organizacji projektów w jego szkole,
    
   szczególnie ważne są decyzje dotyczące oceniania uczniów, zwłaszcza ustalenie: kryteriów uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie zachowania ucznia.