• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Regulamin programu

   Regulamin programu edukacyjnego

   ”Elementarz Korczaka”

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Elementarz Korczaka (zwanym dalej w treści regulaminu „Programem”).
   2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej Organizatorem lub CEO.
   3. Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka (oświatowa/kulturalna), reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna.  
   4. Klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie, koła zainteresowań, które realizują zadania Programu w placówce Uczestnika, zwane są dalej Zespołem.
   5. Zgłoszenia do Programu dokonuje dyrektor lub upoważniony nauczyciel z danej szkoły (opiekun  z innej placówki). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dyrektor, upoważniony nauczyciel lub opiekun przekażą Organizatorowi Programu dane uczniów z Zespołu (imię i nazwisko). Na udostępnienie tych danych dyrektor lub nauczyciel/opiekun winien wcześniej uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów z Zespołu.
   6. Dyrektor, upoważniony nauczyciel lub opiekun zobowiązani są zarejestrować szkołę (lub inną placówkę)  w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
   7. Dyrektor, upoważniony nauczyciel lub opiekun  zgłaszający szkołę (lub inną placówkę) do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
   8. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun reprezentujący szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele (opiekunowie ) wspierający realizację zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.
   9. W ciągu 3 dni roboczych dyrektor, nauczyciel lub opiekun zgłaszający placówkę Uczestnika do Programu, otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Nauczyciele lub opiekunowie oraz dyrektorzy szkół lub innych placówek, zgłoszonych do Programu otrzymują również pocztą pisemne potwierdzenie udziału w Programie. 
   10. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu placówki do Programu.
   11. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół z placówki Uczestnika niezgodnie z par. 2 regulaminu, koordynator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z nauczycielem/opiekunem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.
   12. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez nauczyciela lub opiekuna ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela/opiekuna traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.
   13. Nauczyciele/opiekunowie w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatora Programu.
   14. Po zakończeniu Programu  nauczyciele/opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę nauczyciela lub opiekuna koordynator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów in blanco. Dyrektor placówki  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół w placówce.
   15. Udział w Programie jest bezpłatny.
   16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

   §2

   ZASADY UCZESTNICTWA

   1.  Realizacja Projektu odbywa się w Programie w Zespołach uczniowskich/młodzieżowych (minimum 3 osoby - maksimum 30 osób w Zespole) pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez placówkę - Uczestnika Programu.
   2. Zadania uczniów.
    1. Dzielenie się zadaniami w projekcie w zależności od własnych zainteresowań, pomysłów, możliwości;
    2. Samodzielne lub w konsultacji z nauczycielem ustalenie planu pracy;
    3. Przygotowanie dokumentacji projektu;
    4. Przygotowanie  relacji z przebiegu działań i umieszczenie ich na www.edutuba.pl.
   3. Zadania nauczyciela lub opiekuna
    1.  Zaplanowanie pracy nad projektem w czasie zajęć szkolnych;
    2.  Koordynowanie pracy w Projekcie;
    3. Zaplanowanie i skoordynowanie samodzielnych działań uczniów takich jak:  przeprowadzenie zajęć czytelniczych dla przez uczniów młodszych, stworzenie gazetki szkolnej, audycji radiowej, zorganizowanie szkolnego sejmu i debat, zorganizowanie święta Korczaka z udziałem społeczności lokalnej, publikacja artykułu w prasie lokalnej, przygotowanie wystawy, na której prezentowane są zdjęcia, filmy, prace plastyczne, powstałe w czasie trwania Projektu, przygotowanie inscenizacji teatralnej, nagranie audycji radiowej i emisja w szkolnym radiowęźle, przygotowanie strony internetowej projektu.
    4.  Prowadzenie zajęć wprowadzających, konsultacji, analizy zebranego materiału;
    5.  Wsparcie organizacyjne – ustalenie harmonogramu pracy, podział zadań, pomoc w organizacji kolejnych etapów pracy nad Projektem;
    6.  Kontakt z organizatorami projektu;
    7. Pomoc przy opracowaniu relacji i dopilnowanie, czy została opublikowana na stronie www.edutuba.pl.
    8. W przypadku zgłoszenia się do dodatkowych działań w programie (warsztaty, konferencje, festiwale) - wywiązywanie się z zasad uczestnictwa w tych wydarzeniach.
   4. Nauczyciel lub opiekun Projektu Zespołu zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora sprawozdania z realizacji Projektu.
    1. Nauczyciel lub opiekun Projektu wyraża zgodę by sprawozdanie to było wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.
    2. Termin nadesłania sprawozdania upływa 31 maja 2013 r.
    3. Sprawozdanie należy wysyłać na adres: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Elementarz Korczaka".
    4. Przesłane do Organizatora sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

   - formularz sprawozdania,

   - dodatkowe elementy (teksty, zdjęcia, prezentacje, filmy powstałe w czasie pracy nad Projektem).

   5. Zadania Organizatora

   1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Projektu.
   2. Merytoryczna i metodologiczna pomoc w pracy nad Projektem.
   3. Prowadzenie strony internetowej projektu
   4. Redagowanie biuletynu informacyjnego wysyłanego do Uczestników Programu 2 razy w miesiącu.
   5. Zorganizowanie konferencji edukacyjnej dla nauczycieli/opiekunów Projektu
   6. Promocję Programu w mediach.
   7. Archiwizację zebranych przez uczniów materiałów przesłanych w sprawozdaniach i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
   8. Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Projektu: zaświadczeń dla nauczycieli/opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów..

   §3

   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia Programu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji Programu posiada CEO.
   2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.
   3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
   4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
   5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
   1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego;

             oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

   1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.
   2. Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
   3. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

   §4

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

   §5

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: Igi Kazimierczyk iga.kazimierczyk[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Elementarz Korczaka
   2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.