• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Formularz zgłoszenia zespołu do konkursu "Strzał w dziesiątkę"

   Konkurs „Strzał w dziesiątkę!”

    

   Formularz zgłoszeniowy

    

   Dane opiekuna zespołu

   Proszę podać dane umożliwiające kontakt z opiekunem zespołu, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji (funkcja – np. wychowawca, dyrektor)

   Jeśli jedna osoba pełni rolę opiekuna kilku zespołów, każdy z nich powinien nosić nazwę pozwalającą odróżnić go od pozostałych. Jeśli opiekun ma pod swoją pieczą tylko jeden zespół, nadanie nazwy nie jest konieczne. Każdy zespół musi wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

    

   Dane instytucji Proszę wpisać dane szkoły, do której uczęszczają autorzy pracy, lub innego podmiotu, przy którym powstał zespół (np. organizacja pozarządowa, dom kultury, itp.)

    

    

   Informacja o uczestnikach

    

   Uczestnik 1

    

   Uczestnik 2

    

   Uczestnik 3

    

   Przesyłając pracę konkursową wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych na zasadzie dobrowolności, udostępnionych w formularzu rejestracyjnym, przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 14/16a, oraz przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000r o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:PL:PDF, dla celów realizacji konkursu "Strzał w dziesiątkę" organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych teraz i w przyszłości.

   Jednocześnie oświadczam, iż uzyskałem/-am zgodę pełnoletnich członków zespołu, a w przypadku członków zespołu, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia - ich rodziców lub opiekunów prawnych, na przetwarzanie ich danych osobowych, na potrzeby organizacji i promocji konkursu " Strzał w dziesiątkę" teraz i w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

   Osobom wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się w Konkursie.