• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Prezydencja Węgier 2011

   Od 1 stycznia do 30 czerwca Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawowały Węgry. Jak każde państwo przewodniczące Unii, również Węgrzy przyjęli pewne cele, które starali się zrealizować przez pół roku.

    
    
    
   Priorytety węgierskie zostały podzielone na cztery kategorie.
    
   Wzrost zatrudnienia i integracji społecznej
   Cele związane z tą kategorią skupiały się wokół postanowień strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju („Europa 2020”). Dotyczyły one przede wszystkim ochrony i poprawy życia obywateli Unii poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie polityki zatrudnienia oraz spójności i konkurencyjności gospodarczej. Obejmowały również politykę rodzinną i tendencje demograficzne, które mają znaczny wpływ na zatrudnienie.
    
   Ponadto Węgrzy zwracali uwagę na problem ubóstwa (szczególnie wśród dzieci) oraz skutecznej z nim walki. Wśród swoich priorytetów poruszali także problem integracji Romów na terenie UE.
    
   Silniejsza Europa
   Równie ważne dla Prezydencji węgierskiej było utrzymanie silnej i skutecznej polityki europejskiej, poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje Traktat Lizboński. Zdaniem Węgrów, tylko wewnętrznie zjednoczona Europa pozostaje bardziej konkurencyjna w skali globalnej i bardziej skuteczna w zakresie działań zewnętrznych.
    
   Kolejne priorytety w tej kategorii dotyczą prowadzenia unijnej polityki rolnej (rozwój przemysłu spożywczego, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, działania związane z ochroną krajobrazu wiejskiego oraz ekologią), polityki energetycznej (europejski rynek energii, budowa niezbędnej infrastruktury i opracowanie odpowiednich metod finansowania) oraz polityki wodnej (zintegrowany i zrównoważony rozwój oraz zarządzanie ekstremalnymi zjawiskami związanymi z wodą).
    
   Unia blisko obywateli
   Głównym wyzwaniem dla UE jest dalszy rozwój wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Prezydencja węgierska kontynuowała realizację programu sztokholmskiego, który stanowi ramy strategiczne tych celów UE do 2011 roku.
    
   Węgrzy promowali podczas Prezydencji prawo do sprawiedliwego procesu i prawo do pomocy ofiarom przestępstw. Ważnym priorytetem była też walka z przestępczością zorganizowaną i cyberprzestepczością (m.in. ochrona danych osobowych).
    
   Ponadto Węgrzy chcą działać zgodnie z zasadą UE „Jedność w różnorodności”. Kulturalna różnorodność ma doprowadzić do głębszej integracji narodów.
    
   Prezydencja węgierskiej wspiera również inicjatywy związane ze społeczeństwem obywatelskim. Rok 2011 to Europejski Rok Wolontariatu. Rada zamierza zwiększyć uznanie dla wolontariatu, który odzwierciedla aktywną postawę obywateli europejskich.
    
   Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa
   Kolejnym celem węgierskiej prezydencji było położenie dużego nacisku w sprawie rozszerzenia UE oraz zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Przystąpienie Chorwacji do UE ma pozytywnym sygnałem dla Bałkanów Zachodnich, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zachęcenia innych państw w tym regionie do włączenia się do Wspólnoty.
    
   Ważnym zadaniem jest też odnowienie polityki spójności w UE przez zwrócenie większej uwagi na sąsiadów i umocnienia stosunków z tymi krajami w dziedzinie gospodarczej, politycznej i kulturalnej.