• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Rozmawiajmy o uchodźcach!

   Regulamin

   REGULAMIN KURSU

    

   „Rozmawiajmy o uchodźcach!”

    

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie internetowym „Rozmawiajmy o uchodźcach!”, zwanym dalej Kursem. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach”, zwanego dalej Projektem.

    

   2. Za zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu odpowiada Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).

    

   3. Uczestnikiem lub uczestniczką Kursu jest nauczyciel/nauczycielka, wychowawca, pedagog szkolny,  który dokona zgłoszenia samodzielnie oraz zarejestruje się na platformie spolecznosc.edu.org.pl (indywidualnie).

    

   4. Każdy uczestnik i uczestniczka Kursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

    

   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

    

   6. Kandydaci/Kandydatki, zgłaszający chęć uczestnictwa w Kursie, zobowiązani są do rejestracji poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Programu pod adresem: www.ceo.org.pl/migracje do 29 lutego 2016 roku. Aby wziąć udział w kursie wymagana jest także podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, dostęp do Internetu oraz aktywność w Kursie i udział w jednym szkoleniu stacjonarnym.

    

   7. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia rejestracji uczestnicy i uczestniczki otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Projektu.

    

   8. Ilość miejsc na Kursie ograniczona jest do 80 – o przyjęciu do Kursu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjmowaniu na kurs będą mieli nauczyciele i nauczycielki uczący w gimnazjum. Osoby, które nie zostały przyjęte w pierwszej kolejności, zostaną wpisane na listę rezerwową i przyjęte do Kursu w wypadku rezygnacji osób z listy głównej.

    

   §2

   PRZEBIEG KURSU I WARUNKI ZALICZENIA

    

   1. Celem Kursu jest dostarczenie biorącym w nim udział nauczycielom i nauczycielkom kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej oraz wspierających rozmowę, słuchanie się i dialog z młodzieżą.

    

   2. Kurs podzielony jest na 4 moduły, z których każdy będzie trwał ok. 3 tygodni.

    

   3. Każdy moduł zostanie zamieszczony na platformie internetowej pod adresem: nai.edu.pl.

    

   4. Uczestnicy i uczestniczki w ramach Kursu zobowiązani są do:

    

   a)  nawiązania kontaktu ze swoją moderatorką/moderatorem w trakcie modułu 1 (który rozpoczyna się 30 marca 2016);

   b) zapoznawania się  z materiałem teoretycznym każdego modułu;

   c) terminowego wykonywania zadań przypisanych do każdego modułu i publikowania opisów ich wykonania zgodnie z zaleceniami zawartymi w module, oraz odpowiedzi na zadane pytania. Miejscem publikowania opisów będą formularze sprawozdania na platformie Kursu. Do zaliczenia zadań praktycznych konieczna jest akceptacja mentora lub mentorki grupy. W wypadku uzyskania akceptacji warunkowej konieczne jest uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z zaleceniami mentora lub mentorki grupy. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają również zgodę, by ich sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez prowadzącego Projekt oraz zgadzają się na ich publikację na stronie internetowej Kursu;

   d) uzupełnienia swojego profilu na platformie Kursu;

   e) udziału w jednym z szkoleń stacjonarnych organizowanych w ramach Kursu.  

    

   5. Organizatorzy Kursu zapewniają każdemu uczestnikowi i uczestniczce ścisły kontakt z mentorem lub mentorką, który/a komentuje opublikowane sprawozdania; dostęp do sprawozdań napisanych przez innych uczestników i uczestniczki Kursu oraz możliwość ich komentowania. Organizatorzy Kursu zapewniają uczestnikom i uczestniczkom udział w jednym warsztacie stacjonarnym.

    

   6. Udział w Kursie i warsztacie stacjonarnym jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki ponoszą jedynie koszty dojazdu na spotkanie stacjonarne.

    

   7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika/uczestniczki z Kursu w wypadku gdy:

   a) uczestnik/uczestniczka nie skontaktuje się z mentorką lub mentorem w ciągu 1. modułu, czyli trzech pierwszych tygodni trwania Kursu;

   b)  opóźnienie w publikacji sprawozdania uczestnika/uczestniczki przekroczy trzy tygodnie;

   c) uczestnik/uczestniczka nie opublikuje sprawozdania i nie poinformuje mentorkę/mentora o przyczynach opóźnienia i terminie uzupełnienia zaległości;

   d) uczestnik/uczestniczka łamie rażąco zasady dobrego wychowania i netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w kontaktach z mentorką/mentorem lub/i innymi uczestnikami/uczestniczkami.

    

   8. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają pakiet scenariuszy zajęć i materiały do pracy z młodzieżą, a po uzyskaniu akceptacji mentorki/mentora za sprawozdania ze wszystkich modułów oraz za udział w obowiązkowym spotkaniu stacjonarnym otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie Kursu.

    

   9. Powyższe zasady regulaminu należy zaakceptować podczas pierwszego logowania do platformy Kursu. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kursie.

    

    

   §3

   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    

   1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia Projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji Programu posiada CEO.

    

   2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu.

    

   3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Projektu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.

    

   4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów innych niż udział w pozostałych projektach i Projektach edukacyjnych CEO, w celach komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

    

   5. Z chwilą nadesłania przez uczestników/uczestniczki Projektu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:

   5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

   5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego organizatora, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

    

   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

    

   6. Uczestnik/Uczestniczka przystępujący do Projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

    

   § 4

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

    

   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

    

   3. Uczestnik/Uczestniczka Kursu podają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.

    

   4. Uczestnik/Uczestniczka Kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty Programowej CEO.

    

   5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik/użytkowniczka mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

    

   6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie.

    

   7. Uczestnik i uczestniczka Kursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie nadesłanych przez uczestnika/uczestniczkę fotografii z przebiegu projektu na stronie internetowej oraz w zasobach CEO. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

    

    

   §5

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej julia.godorowska[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Rozmawiajmy o uchodźcach”.

   2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Kursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Projektu “Rozmawiajmy o uchodźcach”: www.ceo.org.pl/migracje.