• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Publikacje


   Dzielmy się tym co wiemy


   Metodnik

   Cele lekcji - zeszyt 1

   Każdy człowiek lepiej się uczy, gdy wie, po co się uczy i jaki jest tego cel. Nauczyciele często mówią, że uczeń powinien się zorientować z podanego tematu, jaki jest cel lekcji. Ale temat, to nie jest cel. W OK proponujemy, aby nauczyciel przed lekcją zastanowił się: Po co uczy uczniów danego tematu? Co by chciał, aby jego uczniowie umieli i dlaczego mają to umieć? Nie są to łatwe pytania.

    

    

   Nacobezu - zeszyt 2

   Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wynika to z utrwalonego wśród nauczycieli nawyku opierania oceny o wymagania programowe, a także z tego, że duża część z nich systematycznie przekazuje uczniom te wymagania. Dopiero kiedy poznajemy bliżej cele, dla których określamy nacobezu, jego istotę i formę, odkrywamy nowe możliwości, zawarte w tym prostym pomyśle.

   Pobierz "Zeszyt 2 - Nacobezu" (pdf)

    

    

   Informacja zwrotna - zeszyt 3

   Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów. Podstawowym narzędziem OK jest trafna i skuteczna informacja zwrotna, którą nauczyciel daje uczniowi. Ma ona na celu poinformować ucznia, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między stanem obecnym a pożądanym.

   Pobierz "Zeszyt 3 - Informacja zwrotna" (pdf)

    
    

   Współpraca z rodzicami- zeszyt 4

    
   Ocenianie kształtujące opiera się na współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego rodzicami bądź opiekunami. Podstawą współpracy są dwa elementy oceniania kształtującego: NACOBEZU czyli kryteria sukcesu, które wyraźnie określają, co uczeń powinien umieć, oraz informacja zwrotna.

   Pobierz "Zeszyt 4 - Współpraca z rodzicami" (pdf)

    

    

   Rozwód oceny kształtującej z sumującą - zeszyt 5

   Wprowadzanie kolejnych elementów oceniania kształtującego wiąże się przede wszystkim ze zmianą w podejściu do oceniania. Najpowszechniej stosowanym w szkole rodzajem oceny jest ocena sumująca, czyli wyrażona stopniem (podobną rolę pełnią punkty, procenty czy różnego rodzaju symbole w kształceniu zintegrowanym, które uczeń może przekładać na stopnie). Dzięki ocenie sumującej możliwe jest porównywanie osiągnięć uczniów.

    
    

   Pytania w OK - zeszyt 6

   Dobre pytanie może zwiększyć motywację ucznia i zachęcić do jego większego zaangażowania w pracę na zajęciach. Odpowiedzi pokazują nie tylko, czego się nauczył, ale i jakim jest człowiekiem. Jeden z największych filozofów starożytności, Sokrates, pomagał ludziom odkrywać prawdę o świecie i człowieku właśnie dzięki pytaniom.

    

    

   Ocena koleżeńska i samoocena - zeszyt 7

   Ocenę koleżeńską i samoocenę wprowadzamy do pracy stosunkowo późno, dlatego nie zawsze mamy czas, aby odkryć płynące z nich korzyści. Zeszyt ten, siódmy z serii, zawiera wypowiedzi praktyków oceniania kształtującego, którzy opisują własne doświadczenia związane z tymi elementami i podkreślają konieczność ich stosowania.
    

   Proponujemy nauczycielom użyteczne narzędzia nauczania zebrane w publikacji Metodnik. Są to sposoby używane w ocenianiu kształtującym, stosowane w szkołach angielskich i warte propagowania. Metodnik można stworzyć samodzielnie dla swoich uczniów.

    
   1. Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym
   Uczniowie wystawiają odpowiedni kolor w celu poinformowania:
   • zielony – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem
   • żółty – mam pewne wątpliwości
   • czerwony – nic nie rozumiem, ratunku
    
   Po zastosowaniu tej techniki nauczyciel może poprosić „zielonych” o wytłumaczenie wątpliwościw parach „żółtym”, natomiast „czerwonym” sam powinien wytłumaczyć wszystko od początku. Innym wariantem tej metody jest używanie tylko dwóch świateł: zielonego i czerwonego na wyrażenie zgody lub jej braku. Światła powinny stać na ławce każdego ucznia i być w ciągłym użyciu.
    
   2. Karty: A, B, C i D
   Nauczyciel zadaje uczniom pytanie z możliwością czterech różnych odpowiedzi. Uczniowie po zastanowieniu się (najlepiej w parach) decydują, którą odpowiedź wybierają.Ważne jest, aby uczniowie umieli uzasadnić swój wybór.
    
   3. Białe tablice
   Nauczyciel zadaje pytanie, a uczniowie piszą odpowiedź ścieralnym flamastrem na białej tablicy. Podnoszą swoją tablicę i nauczyciel ma obraz odpowiedzi całej klasy. Metoda zmusza każdego ucznia do udzielenia odpowiedzi.Ważne jest, aby białe tablice stosować w sposób ciągły, a nie tylko od czasu do czasu.
    
   4. Patyczki
   Na początku lekcji uczniowie oddają nauczycielowi patyczki ze swoimi imionami. Nauczyciel po zadaniu pytania losuje patyczek z imieniem ucznia, który odpowiada. Zapewnia to różnorodność wyboru osób i mobilizuje każdego ucznia do poszukiwania odpowiedzi.Metoda ta wymaga wprowadzenia i przestrzegania zasady „nie podnoszenia rąk”.
    
   Metodnik można kupić w księgarni internetowej Civitas.
    

   Biblioteka

   "Jak oceniać, aby uczyć"

   "Jak oceniać, aby uczyć" to polskie wydanie publikacji Paula Blacka (i in.) dotyczącej oceniania kształtującego, ilustrowane przykładami z polskich szkół. Książka pokazuje, jak nauczyciel może stać się prawdziwym przewodnikiem w procesie uczenia się.

   więcej

    

   "Ocenianie kształtujące w praktyce"

   "Ocenianie kształtujące w praktyce" Danuty Sterny to książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

   więcej

    

   "Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?"

   Książka Merrilla Harmina – poradnik przeznaczony dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zwiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”.

   więcej

   Książki można kupić w księgarni internetowej Civitas.

    

   Omówienie raportu OECD na temat Oceniania kształtującego

   Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które, dzięki testom i egzaminom, ma potwierdzać to, czego uczniowie się nauczyli. Przy tak rozumianym ocenianiu szkoła ponosi odpowiedzialność za poziom wiedzy przyswojonej przez ucznia. Ocenianie może mieć także charakter kształtujący. Pod tym pojęciem należy rozumieć system polegający na częstym kontrolowaniu postępów ucznia i stopnia zrozumienia nabywanej wiedzy, przy czym ocenianie ma przebiegać na zasadzie ciągłej interakcji między nauczycielem i uczniem. Dzięki takiemu systemowi oceniania nauczyciel może dostosowywać strategie nauczania tak, aby pełniej reagować na rozpoznane potrzeby uczącego się.

   więcej

   Komiks OK

    

    

   Pobierz komiks o ocenianiu kształtującym!