• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Regulamin

   Regulamin programu edukacyjnego

   Opowiem Ci o wolnej Polsce

    

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Opowiem ci o wolnej Polsce zwanym dalej w treści regulaminu programem.
   2. Podmiotami prowadzącymi i realizującymi program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO, Instytut Pamięci Narodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, zwane dalej Instytutem oraz Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska, zwane dalej Muzeum.
   3. Uczestnikami programu mogą być klasy, grupy uczniowskie, kółka zainteresowań w ramach działalności szkoły, biblioteki, domy kultury.
   4. Do programu zgłaszają się – za pośrednictwem nauczycieli – zespoły uczniów z danej szkoły lub innej placówki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel przekaże organizatorowi programu dane uczestników (imię i nazwisko). Na udostępnienie tych danych nauczyciel powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów.
   5. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
   6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
   7. Uczestnicy programu zobowiązani są zarejestrować się w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
   8. W ciągu 5 dni roboczych uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do programu. Na prośbę szkoły wysyłane jest pisemne potwierdzenie udziału w programie.
   9. Uczestnicy programu zobowiązani są umieścić relację z działań zrealizowanych podczas programu na stronie www.edutuba.pl,  dodatkowe materiały (filmy, nagrania audio etc.) należy wysłać na płycie CD bądź DVD na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji programu Opowiem ci o wolnej Polsce  w terminie do 31 maja kazdego roku kalendarzowego. 
   10. Uczestnicy wyrażają zgodę by sprawozdanie to było wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.
   11. W przypadku braku wykonania zobowiązania z pkt. 9 bez usprawiedliwienia koordynator programu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z tym uczestnikiem w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
   12. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez uczestnika programu ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, uczestnik zobowiązany jest przed ich upływem poinformować o tym koordynatora programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony uczestnika traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w programie.
   13. Uczestnicy programu mogą wziąć udział w kursie e-coachingowym organizowanym przez CEO. Kurs odbędzie się na platformie www.dobrzeuczymy.pl i potrwa od października do stycznia 2016 r.
   14. Uczestnicy programu zobowiązują się do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez organizatorów programu.
   15. Uczestnicy po zakończeniu programu otrzymują: nauczyciele - zaświadczenia imienne, uczniowie - dyplomy grupowe. Na prośbę nauczyciela koordynator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów in blanco. 
   16. Zgłoszenie do programu nie jest równorzędne ze złoszeniem się na kurs e-coachingowym. 
   17. Udział w programie i kursie jest bezpłatny.

    

   §2

   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    

   1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia programu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji programu posiada CEO.
   2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.
   3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
   4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
   5. Z chwilą nadesłania przez uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
   • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego;

   oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

   1. Uczestnik przystępujący do programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
   2. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

   §3

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   5. Uczestnik programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

    

   §4

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: malgorzata.leszko[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu Opowiem ci o wolnej Polsce.
   2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.