• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Regulamin kursu internetowego dla nauczycieli

   REGULAMIN KURSU "Opowiem Ci o wolnej Polsce".
   .
   §1
   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie internetowym dla nauczycieli w programie „Opowiem Ci o wolnej Polsce” zwanym dalej w treści regulaminem kursu.
   2. Podmiotem prowadzącym i realizującym kurs jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.
   3. Uczestnikami kursu mogą być wszyscy nauczyciele z całej Polski. Na kurs przyjętych zostanie ok. 80 osób. O wynikach rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
   4. Każdy uczestnik kursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
   5. Uczestnicy kursu zobowiązani są zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do prograguznajdującego się na stronie internetowej społeczności CEO i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Zgłoszenie do programu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na kurs internetowy "Opowiem Ci o wolnej Polsce".
   6. W ciągu 5 dni roboczych uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysłane na podany adres e-mailowy.
   7. Każdy uczestnik kursu musi posiadać adres poczty elektronicznej, który wpisuje do formularza zgłoszenia. Komunikacja pomiędzy moderatorami, kierownikiem kursu a uczestnikami odbywać się będzie również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   9. Uczestnicy kursu muszą posiadać stały dostęp do komputera podłączonego do internetu.
   10. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w kursie i wykonywania wszystkich zaproponowanych ćwiczeń i zadań.
   11. Uczestnicy kursu mają obowiązek terminowego przesyłania sprawozdań.
   12. Każde opóźnienie w przesyłaniu sprawozdania musi zostać usprawiedliwione i zaakceptowane przez kierownika kursu.
   13. W przypadku braku usprawiedliwienia i podania poważnych powodów opóźnienia kierownik ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników.
   15. Uczestnicy mają obowiązek brania udziału w dyskusjach na forum internetowym - co najmniej raz w czasie trwania każdego modułu.
   16. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenie potwierdzające udział w kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest terminowe nadsyłanie sprawozdań i aktywny udział w zadaniach proponowanych w kursie.
   17. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie podpisanych nazwiskiem, imieniem i nazwą szkoły wypowiedzi lub ich fragmentów w Internecie lub w innych publikacjach.
   18. Udział w kursie jest bezpłatny.
   .
   §2
   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów powstałych w trakcie kursu posiada CEO.
   2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach kursu.
   3. Wszelkie materiały powstałe w ramach kursu i upublicznione przez CEO i można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie kursu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym
   4. Z chwilą nadesłania przez uczestników kursu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
   4.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
   4.2 obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;
   4.3 praw pokrewnych z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy)  powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.
   5. Uczestnik przystępujący do kursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
   .
   §3
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik kursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   5. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.


   §4
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” Agata Janeczek: agata.janeczek[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa (z dopiskiem: uwagi do regulaminu kursu dla nauczycieli w programie „Opowiem Ci o wolnej Polsce”)
   2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników kursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej.