• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Samorząd uczniowski

   Regulamin akcji Samorządy mają głos

   REGULAMIN DNIA WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 2015

    

    

   §1
   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Samorządy mają głos”.

   2.    Każdy uczestnik i uczestniczka programu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

   3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

   4.    Podmiotem prowadzącym i realizującym akcję jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej CEO.

    

   §2

   DZIEŃ WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

   5.    Przystąpienie do działania następuje poprzez zgłoszenie szkoły (po uzyskaniu zgody dyrektora placówki) przez koordynatora – nauczyciela – za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu - http://szkolademokracji.ceo.org.pl.

   6.    Koordynator może zgłosić do działania 1-4 uczniów, którzy wraz z koordynatorem tworzą zespół szkolny.

   7.    Przystąpienie do działania oznacza deklarację zorganizowania wyborów do samorządu uczniowskiego, które powinny zostać przeprowadzone dnia 30 września 2015 roku.

   8.    Zespoły szkolne, które zarejestrują się na platformie programu do dnia 17.09.2015 otrzymają pocztą zestaw materiałów – publikację „Wybory – poradnik praktyczny” oraz „Samorząd uczniowski – poradnik dla opiekuna”, plakaty zachęcające do wzięcia udziału w akcji oraz wlepki i przypinki promocyjne.

   9.    Po dokonaniu rejestracji, osoby zgłaszające szkołę do działania otrzymają link aktywacyjny, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w działaniu. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu (na adres mailowy: su[at]ceo.org[dot]pl).

   10. Koordynator zespołu jest uprawniony do zmiany danych członków zespołu, a także do usuwania i dodawania nowych członków zespołu.

   11. Po rejestracji każdy członek zespołu uzyskuje dostęp do panelu zespołu za pomocą indywidualnego loginu i hasła - przesłanych na podane w trakcie rejestracji adresy mailowe.

   12. Każdy z członków zespołu może publikować aktualności, informacje o swojej szkole oraz o kandydatach do władz samorządu uczniowskiego.

   13. Po rejestracji członkowie zespołu uzyskują dostęp do materiałów pomocniczych.

   14. Głosowanie w wyborach odbywa się wyłącznie na kartach przygotowanych przez CEO. Wzór kart do głosowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://szkolademokracji.ceo.org.pl. Karty będą jednakowe dla wszystkich typów szkół.

   15. Po przeprowadzonych wyborach zespół powinien wypełnić formularz relacji z wyborów udostępniony w panelu zespołu na stronie internetowej.

   16. Relacja z wyborów – podanie wyników wyborów powinno nastąpić do dnia 14.10.2015. Tylko zespoły, które umieszczą na platformie wyniki do tego dnia otrzymają zaświadczenia za udział w akcji.

   17. Stworzone przez zespoły konta służą tylko i wyłącznie do działań związanych z dniem wyborów do samorządów uczniowskich, nie są do wykorzystania w innych działaniach związanych z programami CEO.

   18. Po przeprowadzeniu wyborów zespół szkolny jest zobowiązany do opublikowania relacji z wyborów (za pośrednictwem zakładki „Dodaj wyniki” na platformie szkolademokracji.ceo.org.pl).

   19. Sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach „dnia wyborów do samorządów uczniowskich” oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące te działania realizatorzy przesyłają za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z loginu i hasła użytego podczas rejestracji szkoły. Autorzy wyrażają zgodę by ich sprawozdania, zdjęcia lub filmy były wykorzystywane w celach dydaktycznych, statystycznych oraz promocyjnych przez CEO.

   20. CEO zastrzega sobie prawo zbierania i ogłoszenia danych dotyczących ogólnopolskich młodzieżowych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

    

   § 3
   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
   2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
   3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
   4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

   a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

   b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

   c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

   1. Licencja obejmuje także:

   a.        zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

   b.       zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

   c.        upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

   6.       Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

   a.     nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

   b.     przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

   Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

   § 4
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1.     Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

   2.     Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

   1. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
   2. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   3. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
   4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

   7.  

    

   § 5
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1.     Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: smg@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu programu Samorządy mają głos.

   2.     CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.

   3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

    

    

   Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

    

   Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego Samorządy mają głos 2015z dnia 20.08.2015 r.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, adres poczty elektronicznej> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

    

   ..............................................................                                                                             .................................................

                        Miejscowość, dnia                                                                                                 Podpis rodzica
                                                                                                                                                  lub opiekuna prawnego

   Kontakt:

   Michał Tragarz/Marek Konieczny
   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
   tel. (22) 825-05-50 wew. 114
   e-mail: smg[at]ceo.org[dot]pl