• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Nagroda im. Ireny Sendler

   Laureatka nagrody im. Ireny Sendlerowej

   Laureatką ósmej edycji nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” została Małgorzata Matecka, nauczycielka języka polskiego w XII LO w Łodzi i animatorka działań na rzecz tolerancji. W ramach nagrody, oprócz pamiątkowej rzeźby lauretka otrzymała 15.000 zł.

   29 września 2014r. w Pałacyku Paździeckich w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Nagroda przyznawana jest nauczycielom uczącym w duchu tolerancji i aktywnie uczestniczącym w życiu lokalnej społeczności.

   W uroczystości organizowanej pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych wzięli udział przedstawiciele instytucji państowych, stowarzyszeń, fundacji i mediów. Gościem honorowym był laureat pierwszej edycji nagrody, nauczyciel z Kansas - Norman Conard, autor spektaklu na podstawie losów Ireny Sendlerowej “Zycie w słoiku”.

   Przewodniczący kapituły, Krzysztof Czyżewski, wręczając nagrodę podkreślał, że laureatkę cechuje “belferski bunt”, w którym nie ma miejsca na zwykłe zło, a który daje początek działaniom promującym ideę szacunku i dialogu.

   Małgorzata Matecka jest nauczycielką języka polskiego i animatorką działań na rzecz tolerancji. Pracuje w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Organizuje Konkurs Literacki “Młodzież pamięta” oraz coroczny Przegląd Zespołów Młodzieżowych “Różni i równi”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Więcej” prowadząc m.in. szkolenia dla pedagogów oraz funkcjonariuszy policji.  

   Laureatka odbierając Nagrodę powiedzieła, że zdobycie tego wyróżnienia jest dla niej największym zawodowym osiągnięciem. Ze swoimi uczniami - “pracuje ze słowem i nad słowem”, prowadzi lekcje dotyczące mowy nienawiści, holocaustu, otwartości na inne kultury. Organizuje warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży  z przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, spotyka się także z dorosłymi prowadząc mi.in szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Spotkania te dają jej wiele satysfakcji i inspirują do dalszej pracy.

   W tym roku kapituła postanowiła wyróżnić pięciu nauczycieli działających w myśl ideałów, które przyświecały patronce Nagrody. Są nimi: Mariusz Bieniek -  nauczyciel historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku;  Tomasz Kocur - Malec - nauczyciel historii i WOS-u w szkole ponadgimnazjalnej, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej; Magdalena Lewkowicz - nauczycielka historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie; Adam Musiał - nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o kulturze w ZSO Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie; Bożenna Sucharska - nauczycielka języka polskiego i WOS-u w ZSO nr 6 w Gdańsku.  W gronie finalistów znaleźli się także: Zofia Cofałka - nauczycielka WOS-u z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie; Katarzyna Łaziuk - nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcacym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim; Mariusz Sokołowski - nauczyczyciel historii i WOS-u w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie; Anna Włodek - nauczycielka języka polskiego, etyki i wiedzy o kulturze w II Liceum Ogólnokształcacym w Tarnowskich Górach.

   Prezydent Bronisław Komorowski skierował do wszystkich finalistów list gratulacyjny, który podczas ceremonii odczytała Minister Irena Wóycicka, Podsekretarz ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta. "W szkole młody człowiek ma szansę poznać zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Wyposażony w taki system wartości stanie się w przyszłości odpowiedzialnym obywatelem. Aby szkoła spełniała nie tylko rolę edukacyjną ale i wychowawczą potrzebni są tacy nauczyciele jak Państwo. Inspirujący  uczniów do działania, prowokujący  do myślenia i zadawania pytań. Dzięki Państwa pracy młodzi stają się wrażliwsi i chętni do współpracy i niesienia pomocy".

   Po części oficjalnej goście ceremonii mieli okazję wysłuchać “Kołysanek na wieczny sen” w wykonaniu Leny Piękniewskiej przy akompaniamencie Michała Tokaja.  

   Agata Janeczek

   zdjęcia: Dominik Cudny CEO

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Irena Sendler Award Winner 2014

   The winner of the 8th edition of The Irena Sendler Award "For Repairing the World" was Małgorzata Matecka, a teacher of  Polish language at XII High School in Łódź and an animator of activities for toleranace. As a reward, she received a memorial sculpture and 15,000 PLN.

   On September 29, 2014, at the Paździecki Palace in Warsaw, was held The Irena Sendler Award “For Repairing the World” ceremony, organized by The Centre For Citizenship Education and The Association of the Children of the Holocaust. The award is given to educators teaching in a spirit of tolerance and actively participating in the life of the local community.

   In the ceremony organized under the patronage of The Minister of Foreign Affairs attended representatives of state institutions, associations, foundations and the media. The guest of honor was the winner of the first edition of the award, a teacher from Kansas, USA - Norman Conard, author of the play based on Irena Sendler’s life, called "Life in a Jar".

   Krzysztof Czyżewski, the head of the chapter, presenting the award said that the winner can be characterized by "pedagogue’s rebellion", in which there is no place for ordinary evil, and which gives rise to actions that promote the idea of respect and dialogue.

   Małgorzta Matecka is a Polish language teacher and an animator of activities for tolerance. She works in the Julian Tuwim Youth Palace and at the Stanisław Wyspiański High School no. XII in Łódź. She organizes a literary contest “Youth Remembers” and annual youth group festival “Different and Equal”. She cooperates with association “Nigdy Więcej” (“Never Again”) conducting e.g. workshops for pedagogues and police officers.

   The winner, while receiving the award said that winning it is her greatest professional achievement. With her students, she "works with the word and on the word", she conducts classes about hate speech, holocaust, openness to other cultures. She organizes workshops for children and youth from kindergartens, middle and high schools, she also meets with adults leading, for example, workshops for police officers. These meetings give her a lot of satisfaction and inspiration for further work.

   This year, the jury decided to honor five teachers acting in accordance to the ideas that guarded The Patron of the Award. They are: Mariusz Bieniek - teacher of history and social sciences at the School Complex No. 1 in Kraśnik; Tomasz Kocur - Malec - teacher of history and social sciences at the secondary school, a specialist in the field of special education; Magdalena Lewkowicz - teacher of history and social sciences at the Władysław Jagiełło School Complex No. 2 in Mragowo; Adam Musiał- teacher of English and social sciences in the Social Educational Society Complex of Schools in Cracow; Bożenna Sucharska – Polish and social sciences teacher at the Complex of Schools no. 6 in Gdańsk. Among the finalists there were also Zofia Cofałka – social sciences teacher at the John Paul II Middle School no. 2 in Chorzów; Katarzyna Łaziuk - English teacher in Middle School and High School in Mińsk Mazowiecki; Mariusz Sokołowski – teacher of history and social sciences at the Ks. W. Rybczyński Middle School in Wasilków; Anna Włodek – teacher of Polish, ethics, and social sciences at High School no.2 in Tarnowskie Góry.

   President Bronisław Komorowski addressed a congratulatory letter to all the finalists which was read during the ceremony by Minister Irena Wóycicka, The Under-Secretary of Social Policy Office in the President’s Chancellery. "In school,  young people have a chance to get to know the principles of solidarity, democracy, tolerance, justice and freedom. Equipped with this system of values, they ​​become  responsible citizens in the future. For school, to fulfill not only an educational, but also developing role, we need teachers like you- encouraging students to act, provoking them to think and ask questions. Thanks to your work, young people become more sensitive and willing to cooperate and help".

   After the official ceremony, the guests had the opportunity to listen to "Lullabies to eternal sleep" by Lena Piękniewska accompanied by Michał Tokaj.