• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Solidarna Szkoła

   Regulamin programu "Solidarna Szkoła"

   REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

   „Solidarna Szkoła” realizowanego przez

   Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

   od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Solidarna Szkoła” (dalej „Program) odbywającym się w okresie od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016
   2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Współorganizatorem Programu jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, zwane dalej Współorganizatorem.
   3. Uczestnikiem Programu jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie, koła zainteresowań („Zespół”).
   4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
   5. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Centrum Solidarności.

    

   §2

   ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

    

   1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
   2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (http://www.ceo.org.pl/pl/solidarna)  zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
   3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę pisemną członków Zespołu lub w przypadku ich niepełnoletności ich przedstawicieli (rodzic, opiekun) na udostępnienie tych danych i przetwarzanie przez CEO w celu realizacji programu (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
   4. W terminie 12 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
   5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

    

   §3

   ZASADY PROGRAMU

   1. Do Programu zgłasza się cała Szkoła, podpisując manifest „Solidarnej Szkoły”. Szkoły, po zgłoszeniu, otrzymują materiały pomocnicze (drukowane). W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na realizacji solidarnych działań w środowisku lokalnym (dalej „Projekt”).
   2. Projekt powinien być realizowany Zespołach pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”). Projekt powinien angażować w działania całą społeczność szkolną.
   3. W ramach realizacji Projektu Zespół wykona następujące zadania:

   a.    Włączenie w szkolny program wychowawczy zasad „Solidarnej Szkoły” na podstawie kryteriów certyfikatu (wybór kryteriów i ich realizacja);

   b.    Realizacja projektu uczniowskiego, które związane będą tematycznie z historią „Solidarności” lub ze współczesnymi jej wymiarami;

   c.    Bieżąca sprawozdawczość uczniowskich działań (mailowo lub za pomocą mediów społecznościowych). Zespół zobowiązuje się dostarczyć min. jedną informację w miesiącu.

   d.    Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia w co najmniej 4 klasach zajęć na podstawie materiałów edukacyjnych do ścieżek: historycznej i/lub społecznej opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).

   1. W ramach programu wybrane szkoły będą mogły wziąć udział w dodatkowych warsztatach i szkoleniach. O udziale szkoły w warsztatach decydować będzie Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń, a także dotychczas zaplanowanych lub zrealizowanych działań. Dodatkowe szkolenia obejmować będą:

   a.    Szkolenie dla nauczycieli;

   b.    Warsztaty stacjonarne w szkołach;

   c.    Warsztaty on-line.

   Udział we wszystkich dodatkowych aktywnościach w ramach programu jest bezpłatny.

   1. Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 15.06.2016 roku, Opiekun zobowiązany jest do przesłania na następujący adres Organizatora: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Solidarna Szkoła", pisemnego sprawozdania z realizacji Projektu (dalej „Sprawozdanie”) zawierającego co najmniej następujące elementy:

   a.    formularz sprawozdania realizacji kryteriów Certyfikatu;

   b.    relację z przeprowadzonych działań lub zrealizowanego projektu;

   c.    materiały powstałe w ramach realizowanych działań (np. filmy, zdjęcia, prace uczniowskie, scenariusze lekcji).

   1. Opiekun ponadto, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
   1. Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Żeby otrzymać zaproszenie na finał projektu Solidarna Szkoła, konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów koniecznych certyfikatu oraz min. 5 kryteriów dodatkowych. W przypadku spełnienia tych wymagań przez większą liczbę szkół, podstawę do zaproszenia będzie stanowić ocena zrealizowanych działań.
   2. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.
   3. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu zgód na przetwarzanie danych osobowych zg. ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
   4. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
   5. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe (Certyfikat Solidarnej Szkoły). Na prośbę Opiekuna Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów – członków Zespołu - in blanco. Uczestnik  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół.
   6. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

   a.    Opracowanie materiałów do realizacji ścieżki edukacyjnej oraz projektu obywatelskiego.

   b.    Przygotowanie materiałów i organizacja lekcji demokracji online

   c.    Merytoryczna i metodologiczna pomoc w pracy podczas zajęć oraz w pracy nad projektem w postaci bloga eksperckiego.

   d.    Prowadzenie strony internetowej projektu http://www.ceo.org.pl/pl/solidarna.

   e.    Organizacja szkolenia dla nauczycieli.

   f.     Organizacja warsztatów w szkołach.

   g.    Redagowanie newslettera wysyłanego do Uczestników Programu.

   h.    Zorganizowanie wraz z Partnerem konferencji podsumowującej Program.

   i.      Promocja programu w mediach.

   j.     Archiwizacja zebranych przez uczniów materiałów i wykorzystywanie ich w publikacjach edukacyjnych.

   k.    Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów (zgodnie z pkt 8).

    

   §4

   PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    

   1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
   2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
   3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
   4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

   a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

   b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

   c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

   1. Licencja obejmuje także:

   a.    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

   b.    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

   c.    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

   6.    Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

   a.  nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

   b.  przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

   Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
   2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

    

   §5

   REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

   1.   W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
   2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 9 Regulaminu.

    

   §6

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
   4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

    

   §7

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.dobrowolska[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Solidarna Szkoła”.
   2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

   -------------------------------------------------------------------------------------

   Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

    

   Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego ……………………………………………………………<nazwa programu> z dnia …..

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, szkoła, klasa> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

    

    

           .............................                                              .............................

            Miejscowość, dnia                                       Podpis rodzica lub opiekuna