• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła tolerancji

   Regulamin

   Regulamin projektu edukacyjnego "Szkoła Tolerancji"

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkoła Tolerancji – zwanym dalej w treści regulaminu projektem.
   2. Podmiotem prowadzącym i realizującym projekt jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej CEO.
   3. Projekt jest skierowany do nauczycieli zainteresowanych kwestiami wielokulturowości, mniejszości narodowych i edukacji dla tolerancji.
   4. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
   5. Projekt Szkoła Tolerancji edycja 3. rozpoczyna się w marcu w roku szkolnym 2015/2016 i jest kontynuowany do 31 grudnia 2016 r.
   6. Adresatami projektu są czynni nauczyciele.
   7. Każdy uczestnik zgłaszający się projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
   8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
   9. Nauczyciele chcący wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej projektu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
   10. W ciągu 3 dni roboczych nauczyciele zgłaszający zespół szkolny otrzymają mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
   11. Nauczyciele wybrani do udziału w szkoleniu stacjonarnym są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu w pełnym jego wymiarze. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni (włącznie) przed terminem szkolenia, uczestnicy zobowiązują się do pokrycia kosztów wyżywienia i noclegu w wysokości 325 zł (zgodnie z cennikiem Domu Pracy Twórczej Radziejowice) i dokonania wpłaty na konto Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
   12.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu stacjonarnym i materiały edukacyjne po jego zakończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia i materiałów jest aktywny udział w szkoleniu w pełnym wymiarze jego trwania.
   13. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego mają pierwszeństwo w zapisach na kurs e-coachingowy, który odbywać się będzie w terminie wrzesień-grudzień. Uczestnik kursu e-coachingowego:

   a)      Posiada dostęp do komputera z internetem.

   b)      Dokonuje zalogowania się na platformie kursu do 3 dni od momentu rozpoczęcia kursu. Jeżeli uczestnik nie zaloguje się przez 3 dni, kierownik ma prawo skreślić go z listy kursantów.

   c)      Regularnie sprawdza swoją pocztę elektroniczną.

   d)     Aktywnie bierze udział w kursie i dyskusjach na forum.

   e)      Terminowo przesyła sprawozdania wraz z załącznikami (każde opóźnienie w przesyłaniu sprawozdania musi zostać usprawiedliwione. W przypadku braku usprawiedliwienia oraz podania poważnych powodów opóźnienia z dwóch kolejnych sprawozdań kierownik ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników).

   f)       Samodzielnie sporządza sprawozdania (w przypadku plagiatu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników).

   g)      Informuje kierownika kursu o przedterminowej rezygnacji z udziału w kursie.

   Uczestnik kursu ma prawo:

   a)      Do dialogu z mentorem, kierownikiem i innymi uczestnikami kursu z wykorzystaniem funkcji rozmowy z kierownikiem, mentorem, konsultantem merytorycznym, forum kursu, wymiany mailowej, dialogu pod sprawozdaniem.

   b)      Uzyskiwania od mentora  komentarza do terminowo zamieszczonego sprawozdania w przeciągu 4 dni roboczych.

   c)      Do nieograniczonej obecności na forum (zgodnie z regulaminem forum), zakładania nowych wątków, komentowania wypowiedzi innych.

   d)     Do zapoznania się ze sprawozdaniami innych kursantów i komentowania ich.

   Zaświadczenia:

   a)      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w kursie po jego zakończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest terminowe nadsyłanie sprawozdań wraz z załącznikami oraz aktywny udział w zadaniach proponowanych w kursie. 

   1. Nauczyciele przyjęci na kurs zobowiązują się do ukończenia kursu internetowego, aktywnego w nim udziału i realizacji zadań proponowanych w kursie.
     
   2. W przypadku braku wykonania zobowiązania z pkt. 11 i 13 bez usprawiedliwienia, koordynator projektu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z tym uczestnikiem w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz nie wystawienia zaświadczenia o udziale w projekcie dla szkoły lub nauczyciela.
     
   3. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez uczestnika projektu ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, uczestnik zobowiązany jest przed ich upływem poinformować o tym koordynatora projektu i wnosić np. o przedłużenie terminu pracy nad kursem internetowym. W przeciwnym razie brak działania ze strony uczestnika traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.
   4. Udział w projekcie (szkoleniu i kursie e-coachingowym) jest bezpłatny.
   5. Moderatorzy, pracownicy CEO i Civitas Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą uczestniczyć w konkursie w sytuacji gdy w jury konkursu zasiada reprezentant CEO lub moderator.

   §2

   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    

   1. CEO posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji projektu.
   2. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych projektu chronione są prawem autorskim.
   3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia projektu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym
   4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
   5. Z chwilą nadesłania przez uczestników projektu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:

   5.1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

   5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

   1. Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
   2. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w projekcie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

   §3

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty projektowej CEO.
   5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

    

   §4

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej maja.dobiasz[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu projektu Szkoła Tolerancji.
   2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.