• Szkoła Ucząca Się
  • Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczycielska Akademia Internetowa
  • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Akademia uczniowska
  • Aktywna edukacja
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Szkoła tolerancji
  • Mistrzowie kodowania
  • Koduj z Klasą
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść - jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
   • Rozwijanie uczenia się i nauczania
   • Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Młodzi Aktywiści Prezydencji
   • Poczytaj mi przyjacielu
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   Szkoła z klasą 2.0

   Szkoła z Klasą 2.0 - włącz się!

   Edycja 2014/2015 będzie piątą odsłoną programu Szkoła z Klasą 2.0. Zobaczcie, jak radziły sobie szkoły w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

    

    

   Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  


   Od 2010 roku skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

   To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

   Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.


    

   Zasady programu
    

   Piąta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do czerwca.

   W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

   Osobne zadania w programie przypisane są uczniom, którzy realizują je pod okiem nauczycieli. Uczniowie mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Blogi mogą prowadzić także chętni nauczyciele. Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie.

    

    

    

   Zadania szkół
    

   Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator

   Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

   • Spotkanie otwierające – polega na wypracowaniu wraz z Zespołem 2.0 planu działania na cały rok szkolny.
   • Debata szkolna/Targi 2.0 – polega na organizacji wydarzenia podsumowującego pierwszy semestr pracy w programie. Rodzaj wydarzenia zależy od stażu szkoły w programie i od ścieżek wybranych przez nauczycieli.
    • Debata szkolna organizowana jest w nowych szkołach i służy wypracowaniu Kodeksu 2.0 – zbioru zasad bezpiecznego i mądrego korzystania z TIK w szkole.
    • Targi 2.0 to wydarzenie w szkołach doświadczonych. Jest to prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce.
   • Szkolny Festiwal 2.0 –to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły.
   • Spotkanie podsumowujące – podsumowanie pracy w programie w gronie uczestników.

    

   W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

   Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

   • Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
   • Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.
   • Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
   • Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.
   • Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.
   • Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.
   • Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.
   • Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).
   • Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
   • Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.
   • Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

    

   Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. 

   Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):

   • Kodeks 2.0 – ścieżka tylko na pierwszy semestr, która polega na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone są metodą debat oraz zadań sprawdzających zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Jest to ścieżka obowiązkowa dla nowych szkół i zalecana wszystkim nowym uczestnikom.
   • Projekt edukacyjny – metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. 
   • Uczymy innych – metoda zakładająca aktywne przygotowanie (z pomocą nauczycieli) i prowadzenie zajęć przez uczniów dla młodszych kolegów, rówieśników lub nawet dorosłych.
   • Odwrócona lekcja – metoda w której nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Dzięki temu w trakcie zajęć uczniowie mają czas na pogłębianie wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.
   • Uczniowskie forum naukowe – polega na przygotowaniu do opowiadania o swojej pasji w atrakcyjny sposób. Uczniowie przez cały semestr zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą.

    

   Wszystkie zadania uczestnicy opisują i publikują na platformie internetowej programu.

    

    

   W ramach udziału w programie każdy uczestnik (nauczyciel, koordynator, dyrektor) otrzymuje:
   • Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, które umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do stałego wsparcia ze strony moderatorów programu.
   • Możliwość udziału w konferencjach warsztatowych dla uczestników.
   • Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski, z konkretnych narzędzi TIK i umiejętności: m.in. praca w chmurze i wykorzystanie Google Apps w pracy szkoły.
   • Materiały i publikacje metodyczne, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego (m.in. publikacja "Przewodnik po Szkole z Klasą 2.0”).
   • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
   • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji.
   • Regularnie dostarczany newsletter z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK.
   • Promocję działań wyróżniających się uczestników w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”).
   • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
   • Dyplom ukończenia programu (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie).
   • Dla najaktywniejszych - możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, organizowanym w Centrum Nauki Kopernik, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

    

   Certyfikat Szkoły z Klasą otrzymuje każda szkoła, w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli). Szkoły, które już uzyskały Certyfikat otrzymują jego przedłużenie na kolejny rok.

   Każda szkoła ma dodatkowo możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej (gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone jako dobre praktyki).

    

   Co oferujemy uczniom?
   • Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO.
   • Możliwość zdobywania odznak związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się.
   • Pomoc techniczną podczas rejestracji, zakładania blogów i użytkowania platformy blogów w trakcie roku szkolnego.
   • Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępy. Materiały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.
   • Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach i wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi.
   • Promocję najciekawszych działań uczniów na stronie programu, na blogu głównym oraz w mediach społecznościowych związanych z programem.
   • Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi.
   • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

   Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów w nowej edycji znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie oraz w artykule O blogach.

    

   Szkoła z Klasą 2.0 - Festiwal Projektów, CNK 21.06.2013

    

   Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w piątej edycji Szkoły z Klasą 2.0! Rejestracja szkół do programu trwa do końca września 2014. Rejestracja uczestników rozpocznie się we wrześniu 2014 i potrwa do 20 października.
   Koszt udziału szkoły w programie wynosi 250 zł za cały rok szkolny, niezależnie od liczby nauczycieli, którzy zgłoszą się do udziału w Szkole z Klasą 2.0.


    

   Jak się zgłosić?
    

   Szkołę do programu zgłasza dyrektor, następnie rejestrują się chętni nauczyciele. Po zgłoszeniu szkoły do programu, rejestracja nauczycieli (oraz uzyskanie przez nich dostępu do platformy e-coachingowej) możliwa jest dopiero we wrześniu, po uiszczeniu opłaty. Szczegółowe informacje na temat opłaty wpisowej znajdą się w formularzu rejestracyjnym szkoły oraz na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.

    

   Zapraszamy do rejestracji - dołączcie do grona Szkół z Klasą 2.0:

    

    

   Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. 
   W roku szkolnym 2013/2014 głównymi partnerami programu byli IntelGoogle oraz Samsung, a partnerami wspierającymi British Council oraz Goethe-Institut.

    


   Kontakt:

   tel: (22) 825 01 81 wew. 103
   e-mail: szkolazklasa2zero[at]ceo.org[dot]pl

    

    

   W 2012 roku Szkoła z Klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj:               

    

    

   • Publikacje oraz przewodniki po programie poprzednich edycji znajdziecie w dziale Publikacje.

    

    

   ostatnia aktualizacja: 08 lipca 2014