• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Szkoła z klasą 2.0

   Szkoła z Klasą 2.0 - włącz się!

    

   Szkoła z Klasą 2015/2016 - otwórz swoją szkołę!

    

   Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. Dużo się przez te lata nauczyliśmy, ale cele naszej akcji są wciąż takie same: żeby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji, żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Żeby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Żeby nie była nudna i smutna. Żeby w uczniach widziała ludzi.  

   Przez ostatnie lata program nosił nazwę Szkoły z Klasą 2.0. Bo trudno dziś – w epoce powszechnego dostępu do internetu i telefonu, który staje się przenośnym komputerem  – udawać, że można uczyć tak jak kiedyś, gdy nauczyciel był głównym źródłem wiedzy, a uczniowie ślęczeli nad podręcznikiem. W świecie wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, nauczyciel staje się tylko (i aż) przewodnikiem w zdobywaniu takich umiejętności, jak korzystanie z informacji, myślenie naukowe i krytyczne, twórcze podejście do problemów. A także podstawowej umiejętności  - uczenia się przez całe życie. Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

   14 lat programu pozwoliło nam zebrać bogate doświadczenia, wypracować metody i narzędzia. W tym takie zadania, zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli, które pomagają szkole stać się “z klasą”. Taka zmiana to długotrwały proces, ale proponujemy kilka punktów zwrotnych, od których najlepiej zacząć:

   Zmiana może zacząć się w dowolnym miejscu, może być na początku całkiem nieduża. Jak zrobić pierwszy krok? To zależy od szkoły.

   Otwórzcie więc sobie Szkołę z Klasą, po swojemu.

    

   Zasady programu
    

   Szósta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.

   W tym roku szkoła może zgłosić się do jednej z dwóch wersji programu: płatnej lub bezpłatnej

    

   W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym.

   • wersji płatnej uczestnicy opisują zrealizowane zadania i zamieszczają je na platformie Szkoły z Klasą 2.0 - są one dokumentacją ich pracy. Do każdego opisu moderatorzy programu zamieszczają na bieżąco informacje zwrotne wraz ze wskazówkami.
   • wersji bezpłatnej to szkolny koordynator programu, na obowiązkowym blogu szkoły, zamieszcza dwa opisy w roku, w których relacjonuje realizację swoich zadań i wspomina o działaniach innych uczestników. Blogowe wpisy akceptowane są przez moderatora blogowego dwa razy do roku. Szkoła może założyć tylko jeden blog.

    

   Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami.

   • W wersji płatnej mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Blogi mogą prowadzić także chętni nauczyciele.
   • W wersji bezpłatnej chętni uczniowie i nauczyciele mogą współredagować blog szkolny, prowadzony przez koordynatora.

   Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie.

    

    

    

   Zadania szkół
    

   Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator

   Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

   • MOST (Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe)  to ogólnoszkolne wydarzenie organizowane pod koniec pierwszego semestru; w jego trakcie Zespół 2.0 powinien rozpoznać potrzeby szkoły, opisać jej zasoby i wraz z uczniami stworzyć bądź zmodyfikować Kodeks 2.0 (zasady korzystania z TIK w edukacji). Podczas MOST-u uczniowie prezentują również efekty pracy w ścieżkach z pierwszego semestru;
   • Szkolny Festiwal 2.0 – to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły. Zespół 2.0 powinien znaleźć czas na ewaluację programu - jego mocnych i słabych stron.

    

   W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

   Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

   • Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
   • Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.
   • Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
   • Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.
   • Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.
   • Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.
   • Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.
   • Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).
   • Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
   • Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.
   • Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

    

   Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. 

   Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):

   • Debata uczniowska – rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie. Debatowanie uczy uważnego słuchania i wyrażania własnego zdania. Ta metoda pracy doskonale sprawdza się na wszystkich przedmiotach, debatować można na dowolnie wybrany temat. W pierwszym semestrze zachęcamy do prowadzenia debat związanych z Kodeksami 2.0, czyli zasadami mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii w szkole.
   • Projekt edukacyjny – kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Projekt może być prowadzony w ramach jednego przedmiotu lub międzyprzedmiotowo. Założeniem projektu edukacyjnego jest rozwiązanie konkretnego problemu lub znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a badawcze.
   • Uczymy innych –  uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników albo dorosłych. Ta ścieżka uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji, przygotowywania materiałów dopasowanych do odbiorcy oraz dzielenia się wiedzą.
   • Odwrócona lekcja – w ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.
   • Uczniowskie forum naukowe – krótkie, pełne pasji wystąpienie na dowolny temat, przygotowane przez uczniów pod okiem nauczycieli, przez cały semestr. W trakcie przygotowań zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą, a następnie występują na forum.
   • Otwarte zasoby i prawa autorskie – uczniowie zdobywają wiedzę o tym, jak i dlaczego należy chronić prawa autorskie swoje i innych. Dowiadują się, dlaczego istotne jest tworzenie materiałów edukacyjnych lub innych dzieł (filmików, zdjęć, muzyki, tekstów literackich), którymi można się dzielić, bez łamania praw autorskich. Zdobywają praktyczną wiedzę o opisywaniu źródeł, tworzeniu bibliografii i korzystaniu z wolnych licencji.
   • Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj – uczniowie rozwijają postawy badawcze poprzez dogłębną analizę, doświadczanie i eksperymentowanie zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Uczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy, wyciągania wniosków z popełnianych błędów i konsekwentnego dążenia do rozwiązania postawionych problemów. 
   • Czytaj (ze zrozumieniem) – uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Dzięki temu zadaniu rozwijają pasję czytania i uczą się nie tylko, jak czytać teksty, ale również jak tworzyć własne.

    

   Wszystkie zadania opisane będą szczegółowo w materiałach na interentowej Platformie programu.

    

    

   W ramach udziału w programie każdy uczestnik (nauczyciel, koordynator, dyrektor) otrzymuje:
   • Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, które umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych. W wersji płatnej uczestnicy na platformie objęci są opieką ze strony moderatorów programu.
   • Możliwość udziału w konferencjach warsztatowych dla uczestników (szkoły z wersji płatnej mają pierwszeństwo zgłoszeń).
   • Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski, z konkretnych narzędzi TIK i umiejętności (szkoły z wersji płatnej mają pierwszeństwo zgłoszeń).
   • Materiały i publikacje metodyczne, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego.
   • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
   • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji.
   • Regularnie dostarczany newsletter z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK.
   • Zasobniki 2.0 - spersonalizowane mailingi z materiałami merytorycznymi, wysyłane 2 razy na semestr.
   • Dla najaktywniejszych szkół z wersji płatnej - możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania. Szkoły z wersji bezpłatnej mogła zgłaszać jedynie działania, które zostaną dodatkowo opisane na blogu szkolnym programu, według wytycznych Organizatorów (wytyczne pojawią się na platformie programu i na blogu głównym programu we wrześniu).

   Dodatkowo szkołom w wersji płatnej oferujemy:

   • Promocję działań wyróżniających się uczestników w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”).
   • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
   • Możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej (gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone jako dobre praktyki).
   • Dyplom ukończenia programu dla każdego uczestnika (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie).
   • Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli).

   Szkoły w wersji bezpłatnej otrzymują dyplom ukończenia programu (jeśli koordynator zamieści na blogu szkolnym dwa obowiązkowe opisy programowe i zostaną one zatwierdzone przez moderatora blogowego). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w programie.

    

   Co oferujemy uczniom?
   • Możliwość zakładania i prowadzenia lub współprowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO.
   • Możliwość zdobywania odznak związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się (wersja płatna programu).
   • Pomoc techniczną podczas rejestracji, zakładania kont blogowych i blogów oraz użytkowania platformy blogów w trakcie roku szkolnego.
   • Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej oraz jak realizować działania w ścieżkach edukacyjnych i dokumentować postępy. Materiały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.
   • Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach, wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi.
   • Promocję najciekawszych działań uczniów na stronie programu, na blogu głównym oraz w mediach społecznościowych związanych z programem.
   • Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi.
   • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

   Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów w nowej edycji znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie oraz w artykule O blogach.

    

   Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 2014

    

   Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w piątej edycji Szkoły z Klasą 2.0! Rejestracja szkół wystartowała 19 czerwca i potrwa do 30 września. Rejestracja uczestników wystartuje pod koniec czerwca i potrwa do 23 października
    

   Koszt udziału szkoły w płatnej wersji programu wynosi 250 zł za cały rok szkolny, niezależnie od liczby nauczycieli, którzy zgłoszą się do udziału w Szkole z Klasą 2.0. Szkoły zgłaszające się do bezpłatnej wersji programu nie ponoszą żadnych kosztów.

    

   Jak się zgłosić?
    

   Szkołę do programu zgłasza dyrektor, następnie rejestrują się chętni nauczyciele. Po zgłoszeniu szkoły do programu, rejestracja nauczycieli, dyrektora i koordynatora możliwa jest:

   • w wersji płatnej programu dopiero po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i jej zaksięgowaniu,
   • w wersji bezpłatnej programu od razu po otrzymaniu przez dyrektora i koordynatora potwierdzenia zgłoszenia szkoły.

    

   Szczegółowe informacje na temat rejestracji i opłaty wpisowej znajdują się na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.

    

   Aby zarejestrować się do nowej edycji programu, kliknij w obrazek:

    

    

   Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. 

    


   Kontakt:

   tel: (22) 825 01 81 wew. 103
   e-mail: szkolazklasa2zero[at]ceo.org[dot]pl

    

    

   W 2012 roku Szkoła z Klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj:               

    

    

   • Publikacje oraz przewodniki po programie poprzednich edycji znajdziecie w dziale Publikacje.

    

    

   ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2015