• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Akademia uczniowska
  • Aktywna edukacja
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Samorząd uczniowski
  • Szkoła tolerancji
  • Młody Obywatel
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
  • Nienawiść. Jestem przeciw!
  • Wrota Wiedzy
  • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Poczytaj mi przyjacielu
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Młodzi Aktywiści Prezydencji
    • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
   Szkoła z klasą 2.0

   Szkoła z Klasą 2.0 - włącz się!

   Edycja 2014/2015 będzie piątą odsłoną programu Szkoła z Klasą 2.0. Zobaczcie, jak radziły sobie szkoły w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

    

    

   Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  


   Od 2010 roku skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

   To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

   Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.


    

   Zasady programu
    

   Piąta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.

   W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

   Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami. Mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Blogi mogą prowadzić także chętni nauczyciele. Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie.

    

    

    

   Zadania szkół
    

   Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator

   Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

   • Spotkanie otwierające – polega na wypracowaniu wraz z Zespołem 2.0 planu działania na cały rok szkolny.
   • Debata szkolna/Targi 2.0 – polega na organizacji wydarzenia podsumowującego pierwszy semestr pracy w programie. Rodzaj wydarzenia zależy od stażu szkoły w programie i od ścieżek wybranych przez nauczycieli.
    • Debata szkolna organizowana jest w nowych szkołach i służy wypracowaniu Kodeksu 2.0 – zbioru zasad bezpiecznego i mądrego korzystania z TIK w szkole.
    • Targi 2.0 to wydarzenie w szkołach doświadczonych. Jest to prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce.
   • Szkolny Festiwal 2.0 –to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły.
   • Spotkanie podsumowujące – podsumowanie pracy w programie w gronie uczestników.

    

   W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

   Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

   • Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
   • Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.
   • Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
   • Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.
   • Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.
   • Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.
   • Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.
   • Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).
   • Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
   • Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.
   • Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

    

   Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. 

   Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):

   • Kodeks 2.0 – ścieżka tylko na pierwszy semestr, która polega na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone są metodą debat oraz zadań sprawdzających zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Jest to ścieżka obowiązkowa dla nowych szkół i zalecana wszystkim nowym uczestnikom.
   • Projekt edukacyjny – metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. 
   • Uczymy innych – metoda zakładająca aktywne przygotowanie (z pomocą nauczycieli) i prowadzenie zajęć przez uczniów dla młodszych kolegów, rówieśników lub nawet dorosłych.
   • Odwrócona lekcja – metoda w której nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Dzięki temu w trakcie zajęć uczniowie mają czas na pogłębianie wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.
   • Uczniowskie forum naukowe – polega na przygotowaniu do opowiadania o swojej pasji w atrakcyjny sposób. Uczniowie przez cały semestr zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą.

    

   Wszystkie zadania uczestnicy opisują i publikują na platformie internetowej programu.

    

    

   W ramach udziału w programie każdy uczestnik (nauczyciel, koordynator, dyrektor) otrzymuje:
   • Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, które umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do stałego wsparcia ze strony moderatorów programu.
   • Możliwość udziału w konferencjach warsztatowych dla uczestników.
   • Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski, z konkretnych narzędzi TIK i umiejętności: m.in. praca w chmurze i wykorzystanie Google Apps w pracy szkoły.
   • Materiały i publikacje metodyczne, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego (m.in. publikacja "Przewodnik po Szkole z Klasą 2.0”).
   • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
   • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji.
   • Regularnie dostarczany newsletter z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK.
   • Promocję działań wyróżniających się uczestników w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”).
   • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
   • Dyplom ukończenia programu (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie).
   • Dla najaktywniejszych - możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, organizowanym w Centrum Nauki Kopernik, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

    

   Certyfikat Szkoły z Klasą otrzymuje każda szkoła, w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli). Szkoły, które już uzyskały Certyfikat otrzymują jego przedłużenie na kolejny rok.

   Każda szkoła ma dodatkowo możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej (gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone jako dobre praktyki).

    

   Co oferujemy uczniom?
   • Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO.
   • Możliwość zdobywania odznak związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się.
   • Pomoc techniczną podczas rejestracji, zakładania blogów i użytkowania platformy blogów w trakcie roku szkolnego.
   • Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępy. Materiały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.
   • Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach i wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi.
   • Promocję najciekawszych działań uczniów na stronie programu, na blogu głównym oraz w mediach społecznościowych związanych z programem.
   • Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi.
   • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

   Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów w nowej edycji znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie oraz w artykule O blogach.

    

   Szkoła z Klasą 2.0 - Festiwal Projektów, CNK 21.06.2013

    

   Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w piątej edycji Szkoły z Klasą 2.0! Rejestracja szkół zakończyła się 24 października,a eejestracja uczestników 31 października.
   Koszt udziału szkoły w programie wynosi 250 zł za cały rok szkolny, niezależnie od liczby nauczycieli, którzy zgłoszą się do udziału w Szkole z Klasą 2.0.


    

   Jak się zgłosić?
    

   Szkołę do programu zgłasza dyrektor, następnie rejestrują się chętni nauczyciele. Po zgłoszeniu szkoły do programu, rejestracja nauczycieli (oraz uzyskanie przez nich dostępu do platformy e-coachingowej) możliwa jest dopiero po uiszczeniu opłaty. Szczegółowe informacje na temat opłaty wpisowej znajdują się na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.

    

    

    

   Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. 
   W roku szkolnym 2014/2015 głównymi partnerami programu są IntelGoogle oraz Samsung, a partnerami wspierającymi British Council, Goethe-Institut oraz SAS Institute Polska.

    


   Kontakt:

   tel: (22) 825 01 81 wew. 103
   e-mail: szkolazklasa2zero[at]ceo.org[dot]pl

    

    

   W 2012 roku Szkoła z Klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj:               

    

    

   • Publikacje oraz przewodniki po programie poprzednich edycji znajdziecie w dziale Publikacje.

    

    

   ostatnia aktualizacja: 15 września 2014