• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Regulamin III edycja

   REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

   WF Z KLASĄ

   III EDYCJA

    

   §1

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

   1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie WF z Klasą (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

   2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1 (dalej „Organizator” lub „CEO”).

   3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne: Szkolny Zespół WF („Zespół”). W skład Zespołu wchodzą: (1) nauczyciel wychowania fizycznego będący Szkolnym Koordynatorem Programu (dalej „Koordynator”), (2) dyrektor oraz (3) przynajmniej jeden nauczyciel wspierający, uczący dowolnego przedmiotu. Do Zespołu może dołączyć dowolna liczba nauczycieli, jednak zobowiązani są oni do wzajemnej współpracy w ramach Programu.

   4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

    

   §2

   ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

    

   1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
   2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/formularz-zgloszeniowy-do-programu-wf-z...) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
   3. Zgłaszający może zgłosić do Programu dowolną liczbę uczniów.
   4. Jeśli Koordynator pracuje i chce realizować Program równolegle w więcej niż jednej szkole, każda szkoła musi zostać zarejestrowana osobno.
   5. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na różnych poziomach kształcenia, rejestrują osobno każdą szkołę składową zgłaszaną do Programu. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w Programie, nie powinny zostać zarejestrowane.
   6. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które planują wspólne działania dla szkół składowych (wspólny Koordynator, wspólny blog w programie), rejestrują się do Programu tylko raz.
   7. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które będą prowadzić oddzielne działania w każdej szkole składowej (odrębni Koordynatorzy, odrębne blogi szkoły w Programie), rejestrują osobno każdą szkołę składową. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w Programie, nie powinny zostać zarejestrowane.
   8. Zespół szkół może zgłosić się do Programu jako osobna jednostka, jeśli nie posiada wydzielonych placówek podrzędnych (składowych).
   9. W terminie 7 dni roboczych Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, stanowiącym potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
   10. Rekrutacja do Programu trwa od 15 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.

    

   §3

   ZASADY PROGRAMU

    

   1. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
   2. Koordynator lub inny członek Zespołu oddelegowany do tego zadania zobowiązany jest do założenia i regularnego prowadzenia szkolnego bloga (dalej „Blog”) na platformie blogów CEO. Na Blogu powinny być zamieszczane relacje z zadań realizowanych w ramach Programu. Blog powinien być prowadzony we współpracy z członkami Zespołu, może także (ale nie musi) być prowadzony wspólnie z uczniami.
   3. Szkoły, które uczestniczyły w I i/lub II edycji programu WF z Klasą i miały już swoje blogi w Programie, zakładają nowe blogi w edycji 2015/2016.  
   4. Zespół Szkół, którego szkoły składowe są na różnych poziomach edukacyjnych, zakłada oddzielne Blogi dla każdej z tych szkół lub prowadzi jeden Blog z oddzielnymi podstronami (zakładkami) dla poszczególnych szkół składowych. Na podstronach są opisywane działania programowe dotyczące tylko jednej szkoły składowej.
   5. W ramach realizacji Programu, Zespół wykona następujące zadania:

   a)    Sportowy Okrągły Stół

   b)   Planowanie Lokalnej Akcji Sportowej

   c)    Lokalna Akcja Sportowa

   d)    co najmniej dwa zadania (jedno na semestr) wybrane z puli proponowanej przez CEO lub zrealizuje całoroczną ścieżkę edukacyjną.

   1. Zespół zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji zadań oraz relacjonować wykonanie zadań na Blogu stosownie do harmonogramu programu (dalej „Harmonogram”) zamieszczonego na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/harmonogram-iii-edycja
   2. Jeśli Zespół nie przestrzega Harmonogramu, Organizatorowi przysługuje prawo skreślenia szkoły z listy Uczestników Programu.
   3. Zespół zobowiązuje się przeprowadzać zadania przy wykorzystaniu m.in. materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
   4. Ponadto Zespół wyraża zgodę, aby relacje zamieszczane na Blogu (wpisy, a także wszystkie załączone elementy) były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez Organizatora.
   5. Koordynator ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie zadań Programu w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Zespołu, Koordynator powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację zadań w Programie.
   6. W przypadku realizowania Programu przez Zespół niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z tym Zespołem i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
   7. Zrealizowanie Programu jest zaliczane przez Organizatora na podstawie opisów działań Zespołu zamieszczanych na Blogu. Po zrealizowaniu zadań i pozytywnym zakończeniu Programu członkowie Zespołu otrzymują imienne Dyplomy, a Uczestnik (szkoła) - Certyfikat.

    

   §4

   PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    

   1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Koordynatorom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO.
   2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: ”Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałowi inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
   3. W wypadku gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
   4. Z chwilą przekazania / zamieszczenia na Blogu przez Uczestnika (w tym Zespół/Koordynatora), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

   a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

   b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

   c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

   1. Licencja obejmuje także:

   a.    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

   b.    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

   c.    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

   6.    Jeśli w materiałach zamieszczanych przez Uczestnika na blogu lub nadesłanych do Organizatora tj. zdjęciach, filmach, znajduje się wizerunek uczniów, wówczas Zespół/Koordynator zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez CEO. Zgody te powinny być przechowywane w szkole, a jeśli CEO poprosi szkołę o ich udostępnienie, skan dokumentów powinien zostać niezwłocznie przesłany na adres mailowy wskazany przez Organizatora. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.

   7.    Uczestnik (a także Zespół/Koordynator) oświadcza, że:

   a.  nie będzie przekazywał / zamieszczał na Blogu w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

   b.  przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych / zamieszczonych na blogu utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

   Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
   2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

    

   §5

   REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

    

   1.    W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie przed terminem zakończenia Programu, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

    

   §6

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. W ramach zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
   5. W ramach zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

    

   §7

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej programu: wf[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu WF z Klasą”.
   2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.