• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Regulamin programu WF z klasą

   §1
   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie WF z Klasą zwanym dalej w treści regulaminu Programem.
   2. Pierwsza edycja Programu rozpoczyna się 2 stycznia 2014 r. i kończy się 31 sierpnia 2014 r.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.


   §2
   ORGANIZATORZY

   1. Program WF z Klasą prowadzony jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1.
   2. Partnerem Programu jest Agora S.A, wydawca „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10.
   3. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


   §3
   ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU

   1. Program jest skierowany do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
   2. Program ma zasięg ogólnopolski.

   §4
   ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

   1. Szkoły, które uczestniczyły w edycji pilotażowej Programu oraz Szkoły Stowarzyszone z Programem, automatycznie stają się uczestnikami pierwszej edycji i nie muszą rejestrować się ponownie do Programu.
   2. W przypadku nowych szkół, nauczyciel lub dyrektor zobowiązany jest zarejestrować szkołę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu pod adresem http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/formularz-zgloszeniowy-do-programu-wf-z-klasa-edycja-2014 i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.
   3. W każdej szkole jeden nauczyciel WF zostaje Szkolnym Koordynatorem Programu. Jest on odpowiedzialny za powołanie Szkolnego Zespołu WF, w którego skład wchodzą: (1) Szkolny Koordynator Programu, (2) dyrektor oraz (3) przynajmniej jeden nauczyciel wspierający, uczący dowolnego przedmiotu. Do zespołu może dołączyć dowolna liczba nauczycieli, jednak zobowiązani są oni do wzajemnej współpracy w ramach Programu.
   4. Nauczyciel lub dyrektor zgłaszający szkołę podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane: imię, nazwisko, nazwę, adres i REGON szkoły, kontakt mailowy, telefoniczny do siebie i do szkoły, a także imiona i nazwiska oraz kontakty mailowe do pozostałych członków grona pedagogicznego biorących udział w Programie. Podaje także szacunkową liczbę uczniów ze szkoły biorących udział w Programie.
   5. W ciągu 5 dni roboczych osoba zgłaszająca szkołę otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.
   6. Szkolny Koordynator Programu zobowiązany jest do założenia i regularnego prowadzenia szkolnego bloga na platformie blogów CEO, zawierającego opis zadań realizowanych przez szkołę w ramach Programu. Blog powinien być prowadzony wspólnie z członkami szkolnego zespołu WF, może także (ale nie musi) być prowadzony wspólnie z uczniami. Chętni uczniowie mogą zakładać własne blogi.
   7. Szkolny Koordynator Programu może zgłosić do Programu dowolną liczbę uczniów.
   8. Jeśli Szkolny Koordynator Programu pracuje i chce realizować Program równolegle w więcej niż jednej szkole, każda szkoła musi zostać zarejestrowana osobno.
   9. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na różnych poziomach kształcenia, rejestrują osobno każdą szkołę składową zgłaszaną do Programu. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w Programie, nie powinny zostać zarejestrowane.
   10. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które planują wspólne działania dla szkół składowych (wspólny Szkolny Koordynator Programu, wspólny blog szkoły w Programie), rejestrują się do Programu tylko raz.
   11. Zespoły szkół, których szkoły składowe są na jednym poziomie kształcenia i które będą prowadzić oddzielne działania w każdej szkole składowej (odrębni Szkolni Koordynatorzy Programu, odrębne blogi szkoły w Programie), rejestrują osobno każdą szkołę składową. Te szkoły składowe, które nie będą uczestniczyć w Programie, nie powinny zostać zarejestrowane.
   12. Zespół szkół może zgłosić się do Programu jako osobna jednostka, jeśli nie posiada wydzielonych placówek podrzędnych (składowych).
   13. Liczba miejsc w Programie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 17 stycznia do 28 lutego 2014.

    

   §5
   ZASADY UCZESTNICTWA

   1. Uczestnictwo szkół w Programie jest dobrowolne.
   2. Uczestnictwo szkół w Programie jest bezpłatne.
   3. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
   4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji zadań stosownie do Harmonogramu Programu zamieszczonego na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/harmonogram. W przeciwnym wypadku CEO ma możliwość skreślenia ich z listy uczestników Programu.
   5. W pierwszej edycji Programu Szkolny Koordynator Programu odpowiada za zrealizowanie z uczniami obowiązkowo następujących zadań: a) Sportowy Okrągły Stół (jeśli to zadanie nie zostało wcześniej zrealizowane i opisane na blogu); b) Lokalna Akcja Sportowa (nawet jeśli wcześniej szkoła wybrała i realizowała podobne zadanie); c) zadanie dodatkowe wybrane z puli proponowanej przez CEO. Zadania powinny zostać zrealizowane zgodnie z terminami przewidzianymi w Harmonogramie Programu.
   6. Szkolny Koordynator Programu, przy wsparciu innych uczestników Programu, zobowiązany jest do regularnego umieszczania relacji z działań prowadzonych w ramach Programu na prowadzonym przez siebie blogu. Wszystkie działania powinny zostać opisane w terminie do dnia 15 czerwca 2014.


   §7
   ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

   1. Program zaliczany jest na podstawie opisów działań szkoły zamieszczonych na blogu szkoły w Programie. Żeby otrzymać Certyfikat Programu WF z Klasą szkoła powinna w terminie zrealizować i opisać min. 3 zadania: Sportowy Okrągły Stół, Lokalną Akcję Sportową obowiązkowo w drugim semestrze oraz zadanie do wyboru.
   2. Po zakończeniu pierwszej edycji Programu, do szkół, w których Szkolne Zespoły wykonają i opiszą terminowo wszystkie zadania przewidziane w Programie, zostaną wysłane pocztą Certyfikaty (dla szkoły prowadzącej WF z Klasą) oraz imienne Dyplomy dla szkolnych koordynatorów i nauczycieli wspierających. 

    

   §8
   OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.
   2. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.
   3. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.
   4. Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
   5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników Programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji: 5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 5.3 rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
   6. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.
   7. Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać i nie publikować na blogach materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. Jeśli w materiałach zamieszczanych na blogu lub nadesłanych do Organizatora tj. zdjęciach, filmach, znajduje się wizerunek uczniów, wówczas członek Szkolnego Zespołu WF zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez CEO. Zgody te powinny być przechowywane w szkole, a jeśli CEO poprosi szkołę o ich udostępnienie, skan dokumentów powinien zostać niezwłocznie przesłany na adres mailowy wskazany przez Organizatora. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.
   8. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w Programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.


   §9
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
   2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
   3. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty Programowej CEO.
   5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 7 ust. 5 niniejszego regulaminu.
   6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
   7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

    

   §10
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszystkich informacji na temat Programu udziela koordynatorka Programu, Anna Klimczak pod adresem poczty elektronicznej: anna.klimczak[at]ceo.org[dot]pl
   2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorki Programu: anna.klimczak[at]ceo.org[dot]pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa.
   3. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.