• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   WF z klasą

   Sportowy Okrągły Stół

    

   SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ  (SOS) to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Jest to zadanie obowiązkowe w semestrze zimowym dla wszystkich uczestników Programu.

   SOS jest kluczowym momentem w programie, który pozwoli Wam zdiagnozować stan faktyczny lekcji WF-u w szkole oraz określić potrzeby i kierunek pożądanych zmian.

   Główne pytania, jakie powinny zostać postawione na debacie, to:

   Co konkretnie chcemy poprawić?

   Co możemy zrobić, aby było lepiej?

   Jakiego wsparcia potrzebujemy?

   Co można zrobić własnymi siłami?

   Co potrzebne jest z zewnątrz?

    

   Wyróżniamy kilka rodzajów debat. Bardziej szczegółowy opis każdej z nich oraz inne propozycje dyskusji możecie znaleźć w pliku na dole strony.

   To, jak zostanie zorganizowana debata szkolna i jak długo będzie trwała, zależy od Waszego pomysłu, kreatywności i możliwości. Zalecamy jednak, żeby czas debaty nie przekroczył 2 godzin.

   Za zorganizowanie i opisanie debaty odpowie­dzialny jest koordynator programu. 

   Debata może, a nawet powinna być współprowadzona przez uczniów, ważne jest jednak, by nad jej przebie­giem czuwał koordynator lub  nauczyciel wspomagający zgłoszony do programu. Należy także znaleźć osobę (lub osoby), która będzie pełniła funkcję sekretarza – oczywiście powinna ona mieć do dyspozycji komputer lub inne narzędzie, na którym będzie mogła zapisać wnioski z dyskusji, pomysły, najważniejsze punkty do dalszej pracy.

   Uczestnikami dyskusji powinni być nauczyciele, uczniowie oraz dyrekcja szkoły. Dobrze jest również zaprosić przedstawicieli Rady Rodziców.

   Uwaga – jeśli to możliwe, debata nie po­winna się odbywać w ławkach, tylko w sali, w której da się przestawić krzesła (np. ustawić je w dużym kręgu lub do pracy w małych zespołach).

    

   Od czego zacząć?

   Zbiór dobrych praktyk i pomysłów jak przygotować uczniów do SOS-u znajdziecie w pliku "Sportowy Okrągły Stół - od czego zacząć?" na dole strony. 

    

   Proponowany przebieg debaty:

   1.      Otwarcie i przywitanie

   Koordynator (lub inny nauczyciel, a może nawet dyrektor szkoły) otwiera debatę i przypomina, że jej celem jest rozmowa o sposobie udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole, a także wspólne zadecydowanie, jaką aktywność (zadanie do wyboru) będą realizować nauczyciele i uczniowie w ramach programu WF z Klasą.


   Uwaga – ważne, żeby stworzyć atmosferę w której każdy uczeń i nauczyciel będzie mógł swobodnie  wyrazić swoją opinię czy pomysł na nowoczesne i mądre lekcje WF-u. 

   Dobrym pomysłem jest także rozpoczęcie dyskusji wcześniej w klasach, podczas godzin wychowawczych lub w czasie lekcji wychowania fizycznego, a potem przedstawienie wypracowanych postulatów.  

    

   2.      Dyskusja "+" i "-"

   W ramach wprowadzenia do dyskusji uczniowie i na­uczyciele podzieleni na zespoły zastanawiają się, jak w szkole do tej pory były prowadzone lekcje wychowania fizycznego: co było wartościowe, a nad czym warto popracować.  Rzecznicy zespołów krót­ko podsumowują wnioski wypracowane przez zespół – „plusy” i „minusy” (np. spisane na flipchartach, komputerach lub samoprzylepnych karteczkach). Wnioski powinny zostać zebrane przez sekretarza debaty lub inną wyznaczoną wcześniej osobę tak, by społeczność szkolna mogła się do nich odnieść w ciągu następnych miesięcy udziału w programie.

   3.      Dzielenie się problemami i pomysłami na zmiany

   Rzecznicy zespołów przedstawiają na forum propozycje udoskonalania lekcji wychowania fizycznego, tak aby były one ciekawsze, bardziej nowoczesne i atrakcyjne dla uczniów. Podczas dyskusji uczestnicy wspólnie zastanawiają się, czy i jak można te postulaty zrealizować, biorąc pod uwagę aktualne możliwości szkoły.

   4.      Wybór zadań semestralnych

   Na zakończenie spotkania, na podstawie wniosków z dyskusji uczestnicy debaty wybierają zadania programowe,które będą realizować w danym semestrze.

    

   Wskazane jest, by w debatę i podejmowa­nie decyzji włączyć jak największą liczbę uczniów. Przy niektórych pytaniach można zaproponować głosowanie, a jego wyniki traktować jako rozpoznanie problemu, nie jako podjęcie wiążącej decyzji. Np. uczestnicy debaty (uczniowie i nauczyciele) mogą posługiwać czerwonymi i zielonymi kartkami do wyrażania na bieżąco swoich opinii. Debata ma na celu nie tylko znalezienie konkretnych rozwiązań problemów szkolnych, lecz także wysłuchanie głosu uczniów. Uczestnictwo młodzieży w debacie spowoduje wzrost zainteresowania zajęciami i zwiększy motywację do udziału w lekcjach. Ważne, by podjęte podczas debaty decyzje faktycznie wprowadzić w życie. W przypadku niepodjęcia żadnych działań uczniowie będą rozczarowani i zniechęceni. 

    

   Po debacie: sekretarz we wspólpracy z koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za prowadzenie bloga szkoły powinny opublikować wypracowane pomysły i postulaty do realizacji wraz ze zdjęciami z całego wydarzenia. 

   Dyskusję można także przenieść do sieci i komentować na blogu propozycje przedstawione przez poszczególne zespoły. Taka dyskusja powinna trwać przez cały okres realizowania programu: blog szkolny prowadzony jest także po to, by uczniowie mogli śledzić bieżące wpisy i dodawać komentarze.

    

   Jak opisać Sportowy Okrągły Stół na blogu szkoły?

   Relacja z debaty szkolnej powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jak do debaty szkolnej przygoto­wywali się nauczyciele zaangażowani w program? Jakie zadania wzięli na siebie uczniowie?

   2. Kiedy i gdzie odbyła się debata? Ilu uczniów i nauczycieli wzięło w niej udział? Czy brali w niej udział także nauczyciele nieuczestniczący w programie lub dyrekcja? A może udało Wam się zaprosić także rodziców Waszych podopiecznych?

   3. Kto prowadził debatę? Kto i w jaki sposób reje­strował jej przebieg (notatki, nagranie, zdjęcia, film)? – prosimy o link do tej relacji.

   4. Jaką formę przyjęła debata w Waszej szkole? Kto zabierał głos? Jak angażowali się uczniowie a jak nauczyciele? Jak wyglądała pierwsza część dyskusji? Prosimy o podanie kilku najczęściej wymienianych dobrych przykładów dotyczących lekcji WF-u w Waszej szkole. Czy mówiono też o bra­kach czy niedostatkach w tej dziedzinie? Jakich?

   5. Jakie propozycje zmian zgłosiły ze­społy? Prosimy o 2-3 cytaty. Które zapisy okazały się trudne do uzgodnienia, sporne?

   6. Jak będzie wyglądać dalsza praca nauczycieli w programie? Jakie zadania semestralne zdecydowaliście się zrealizować w tym roku szkolnym?

   7. Jakie wnioski na przyszłość płyną z dotychczasowej dyskusji? Co się szczególnie udało? Co było trudne?

    

   Przykłady ze szkół:

    

   Fot. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce Leszczynach